CS

proč {spojka}

volume_up
proč (také: nuže, tedy)
Pokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Tahle fotka je taky z Haiti a je ukázkou toho, proč byste třeba chtěli mít sex.
This is also in Haiti and is a reminder of why you might want to be having sex, perhaps.
Je však zajímavé prozkoumat, proč stížností není víc.
It is, however, interesting to look at why there are not more complaints.

Příklady použití pro "proč" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to jedním z důvodů, proč jsme dnes tady, jedním z důvodů, proč jsme úspěšní.
That's part of the reason we're here today, part of the reason we're successful.
CzechJestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.
If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
CzechProč tedy až donedávna tyto návrhy ležely Radě na stole mezi nevyřízenými věcmi?
So why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
CzechNepřišel jsem ani na jedno dobré vysvětlení, proč by tyto půtky měly pokračovat.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
CzechČlenské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou?
Member States have a major stake in this, so why are they not here this evening?
CzechProč má Evropa odpovědnost a potenciál k tomu, aby se v těchto věcech angažovala?
Why does Europe have the responsibility and potential to become involved in this?
CzechByl to ve skutečnosti moralitní filozof, a v tom, proč jsme morální, měl pravdu.
But he was, in fact, a moral philosopher, and he was right on why we're moral.
CzechNechápu, proč někteří kolegové poslanci nechtějí, aby byly rybářské lodě chráněny.
I cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
CzechZároveň se sama sebe ptám, proč se Evropská unie nepostaví za mezinárodní právo.
I also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
CzechProč někteří poslanci odmítají oprávněnou kritiku afghánského soudního systému.
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
CzechProč se zpráva hned v úvodu zabývá tou nejzranitelnější stranou - spotřebiteli?
Why does the report start with the most vulnerable parties here, the consumers?
CzechDůvodem, proč jsme to dělali, byl tady uprostřed na fotografii Linus Pauling.
And the reason for doing so, at the center of this photograph, is Linus Pauling.
CzechA proč lidé chtějí, abych řídila dopravu, když bych mnohem raději chodila na ryby?
But why do people want me to direct traffic, when I would much rather go fishing?
CzechPokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
CzechAle domnívám se, že musíme vědět a pamatovat si, proč máme prozatímní dohodu.
But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
CzechProč bylo rozhodnuto o nabídce této příležitosti plebiscitu, jak jsme slyšeli?
Why was it decided to offer this opportunity of a plebiscite, as we have heard?
CzechJe nevysvětlitelné, proč kadmium a olovo jsou v dětských hračkách stále povoleny .
It is inexplicable why cadmium and lead are still permitted in children's toys.
CzechMůžete se ptát, proč jsou pro mě vyhlídky na přistoupení těchto zemí tak důležité.
You may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
CzechMusíte odpovědět evropským občanům na to, proč jsou nyní nuceni doma sedět v zimě.
You must answer the European citizens as to why they are now sitting in the cold.
CzechPaní předsedající, chtěl bych také zopakovat, proč jsou tato opatření nezbytná.
Madam President, I should also like to reiterate why these measures are necessary.