česko-anglicko překlad pro "pro"

CS

"pro" anglický překlad

volume_up
pro {předl.}
volume_up
pro {přísl.}
EN
volume_up
pro {stř mn. č.}
EN
EN

"pro" český překlad

volume_up
pro {podstatné jméno}
volume_up
pro {přísl.}
volume_up
pro-am {příd. jm.}
CS

pro {předložka}

volume_up
pro (také: k, na, o, po dobu, za)
Izolace Tibetu musí skončit - pro obyvatele, pro turisty, pro novináře.
The isolation of Tibet must stop - for the inhabitants, for tourists, for journalists.
. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
Je to důležité pro flexibilitu, pro pracovníka i pro zaměstnavatele.
It is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
pro (také: kvůli)
Byl jste ve vězení pro demokracii a pro Evropu.
You were in prison for the sake of democracy and for the sake of Europe.
Neměli bychom však potraviny pro lidi obětovat čistě ve prospěch "zelené energie”.
However, we should not sacrifice human foodstuffs purely for the sake of 'green energy'.
Zastavte se na chvíli a přemýšlejte, a stáhněte tento pozměňovací návrh, pro blaho Evropy.
Stop and think, and withdraw this amendment for Europe's sake.
Důvodem pro to je, že musíme hlasovat pro konkurenceschopnost.
The reason for this is that we must be in favour of competitiveness.
Z tohoto důvodu bude vzdělávání základním předpokladem pro všechny věkové skupiny.
For this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Důvod pro znovuzavedení víz nesmí ovlivňovat systém pro ostatní státy.
The reason given for reintroducing visas must not become a factor for the other states.
EN

pro {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Nevertheless, as a critical but passionate pro-European, I clearly cannot be satisfied merely with what we have achieved thus far.
Jako kritik, ale také jako vášnivý zastánce sjednocené Evropy prostě nemohu být spokojen jen s tím, čeho jsme zatím dosáhli.

Příklady použití pro "pro" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
CzechTento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
CzechJsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
We're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
CzechVy i já - a my všichni - se domníváme, že pro Evropskou unii nastal osudový čas.
You and I - and we all - think this is a time of destiny for the European Union.
Czech(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
CzechProtože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
CzechS tím jsou spojena značná rizika, zejména pro evropské odvětví živočišné výroby.
This involves significant risks, particularly for the European livestock sector.
CzechSpolečný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)
Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
CzechVe smlouvě o partnerství a spolupráci se mluví o stejných hodnotách pro všechny.
The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
CzechA konečně jsem hlasoval pro pozměňující návrh 107 na zachování povinné destilace.
Finally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
CzechPro mnoho lidí má otázka vína stejně blízko k otázce kultury jako samotný jazyk.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
CzechSvoboda jako hodnota a bezpečnost jako nástroj jsou pro evropský projekt zásadní.
Freedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
CzechLisabonská smlouva rovněž zavádí konkrétní právní základ pro humanitární pomoc.
The Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
CzechV budoucnu nabídne tento systém stejné výhody i pro obchodování s cennými papíry.
In future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
CzechNěkdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí.
Someone could use this information to access your router without you knowing it.
CzechDostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
You get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
CzechV současné situaci je jasné, že potřebujeme pro strukturální fondy novou dimenzi.
It is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
CzechObecně zaznamenáváme velmi kladný přístup k návrhu pro ty nejpotřebnější občany.
In general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy.
CzechNyní jsou investice volné pro všechny produkty, ať už z Evropské unie, či nikoli.
Now, investment is free to all products, whether from the European Union or not.
CzechZanechejte na nás dnes tento dojem a máte skutečné poselství pro obyčejné lidi.
Give us that impression today and you have the real message for ordinary people.

Synonyma (anglicky) pro "pro":

pro
pro rata