česko-anglicko překlad pro "privilegium"

CS

"privilegium" anglický překlad

CS

privilegium {střední rod}

volume_up
privilegium (také: výsada)
volume_up
privilege {podstatné jméno}
Nuland Sherwin říká: "Je to privilegium, sloužit jako lékař."
Sherwin Nuland says, "It was a privilege to serve as a doctor."
Velmi brzy mě naučil jaké privilegium je stravování.
And he taught me very early on about the privilege that eating represents.
I když se to může jevit jako demagogie nebo jako další privilegium vyvolených, v tomto případě tomu tak není.
Though it may seem like demagogy or another caste privilege, in this case it is not.
Je to samozřejmě vaše privilegium, ale rád bych nyní učinil osobní prohlášení v souladu s jednacím řádem.
That is, of course, your prerogative, but now I would like to make a personal statement according to the rules of procedure.
Co se týče společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zůstane v podstatě mezivládní: je to privilegium členských států.
For the common foreign and security policy, it will remain basically intergovernmental: it is the prerogative of the Member States.
Britští konzervativci se postavili proti vytvoření této služby v obavě, že naruší privilegium Británie uplatňovat nezávislou zahraniční politiku.
British Conservatives opposed the creation of this service, fearing it would erode Britain's prerogative to exercise an independent foreign policy.

Příklady použití pro "privilegium" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe čas konečně ukončit toto jednostranné privilegium Spojených států.
It is time, at last, to bring an end to this one-sided privilege enjoyed by the United States.
CzechI když se to může jevit jako demagogie nebo jako další privilegium vyvolených, v tomto případě tomu tak není.
Though it may seem like demagogy or another caste privilege, in this case it is not.
CzechVelmi brzy mě naučil jaké privilegium je stravování.
And he taught me very early on about the privilege that eating represents.
CzechNuland Sherwin říká: "Je to privilegium, sloužit jako lékař."
Sherwin Nuland says, "It was a privilege to serve as a doctor."
CzechTo znamená, že má privilegium, které jiné země nemají.
That means that it has a privilege that other countries do not have.
CzechOtázku bezvízového styku v Evropě nelze považovat ani za privilegium, ani za diplomatické gesto.
The issue of visa-free travel in Europe cannot be considered either a privilege or a diplomatic gesture.
CzechZaprvé měli privilegium neučit se jazyk země a lidí, do které přišli, a mluvit pouze rusky.
Firstly, they had the privilege of not learning the language of the land and people they had come to, but of speaking only Russian.
CzechJe to samozřejmě vaše privilegium, ale rád bych nyní učinil osobní prohlášení v souladu s jednacím řádem.
That is, of course, your prerogative, but now I would like to make a personal statement according to the rules of procedure.
CzechKdyž jsem tam přišel, očekával jsem, že i všichni ostatní to budou brát jako privilegium. ~~~ Že tím budou nadšeni.
When I went there, I assumed everyone else would see it as a privilege as well, that they'd be excited to be there.
CzechToto privilegium se nazývá ražebné.
CzechCo se týče společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zůstane v podstatě mezivládní: je to privilegium členských států.
For the common foreign and security policy, it will remain basically intergovernmental: it is the prerogative of the Member States.
CzechTo nedává Evropské unii žádné privilegium, ale znamená to, že máme povinnost přispět k této diskusi a k financování.
That does not make the European Union privileged, but it does mean that we have a duty to contribute to the debate and to the financing.
CzechČlenské státy ztratí ještě více kontrolu nad svými vlastními osudy, a za toto privilegium budou muset - zatím ještě neznámo kolik - platit.
Member States lose even more control of their own destinies while having to pay the - as yet unknown - cost for the privilege.
CzechBritští konzervativci se postavili proti vytvoření této služby v obavě, že naruší privilegium Británie uplatňovat nezávislou zahraniční politiku.
British Conservatives opposed the creation of this service, fearing it would erode Britain's prerogative to exercise an independent foreign policy.
CzechVe svém životě jsem měl obrovské privilegium působit nejen zde, ale i v dolní sněmovně parlamentu a v místních státních úřadech ve Spojeném království.
I have had the great privilege during my life of serving not just here but in the House of Commons and in local authorities in the United Kingdom.
CzechV Evropské unii máme jako hlavní privilegium volný pohyb osob, a proto bychom autonomii mohli posouvat podle aktuální situace na trhu práce.
In the European Union, we have free movement of persons as a major privilege and we should therefore understand autonomy in terms of the current situation on the labour market.
CzechVaše návštěva ve Washingtonu a v Bílém domě pro nás byla potěšením, a vnímám jako poctu - a - snad mohu říci - privilegium - že mohu hovořit k tak váženému publiku.
It was a delight to have you in Washington and at the White House, and it is a great honour - and, I might add, a privilege - to be able to address such an esteemed body.
CzechNevím přesně jaký druh projevu to bude, neboť normálně by měl pan komisař a zástupce Rady privilegium shrnout rozpravu a tato rozprava ještě není ukončena.
I am not clear what kind of speech this will be, as normally a Commissioner and the Council would have the privilege of summarising the discussion, and this discussion is not yet over.
CzechPane předsedající, bohužel vím, o čem hovořím, protože Lucembursko mělo to smutné privilegium, že muselo uplatnit systém pojištění vkladů v případě Kaupthing Bank.
Mr President, unfortunately I know what I am talking about because Luxembourg has the sad privilege of having to apply the deposit guarantee scheme in the case of Kaupthing Bank.
CzechA kdo jsme, abychom říkali, že dělají špatně, když je bijí kusy ocelového kabelu nebo jim vychrstnou kyselinu z baterie do obličeje, když odmítají privilegium být takto dušeny?
And who are we to say, even, that they're wrong to beat them with lengths of steel cable, or throw battery acid in their faces if they decline the privilege of being smothered in this way?