česko-anglicko překlad pro "privilegia"

CS

"privilegia" anglický překlad

CS

privilegia {ženský rod}

volume_up
privilegia
Není zde k tomu, aby zaručovala privilegia národních poslanců.
It is not there to guarantee the privileges of national parliamentarians.
Proto jste dostal slovo, takže neexistují vůbec žádná privilegia.
That is why you took the floor, so there are no privileges at all.
Neptejte se na privilegia, pokud nechcete hrát sám za sebe.
Do not ask for privileges if you do not want to play your part.

Příklady použití pro "privilegia" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNení zde k tomu, aby zaručovala privilegia národních poslanců.
It is not there to guarantee the privileges of national parliamentarians.
CzechProto jste dostal slovo, takže neexistují vůbec žádná privilegia.
That is why you took the floor, so there are no privileges at all.
CzechDostalo se mi neradostného privilegia letět v rozmezí několika týdnů přes území Haiti a přes Chile.
I had the dubious privilege to fly over Haiti and Chile, within a couple of weeks of each other.
CzechBritská vláda v současné době zkouší, zda zbytek Evropy přijme její privilegia, či ne.
The British Government is currently testing out whether the rest of Europe will accept its prerogatives or not.
CzechNeptejte se na privilegia, pokud nechcete hrát sám za sebe.
Do not ask for privileges if you do not want to play your part.
CzechTakže Kosovo, poněkud podobně jako Tchaj-wan, by mělo mít nakonec stejná privilegia, až pro to dozraje čas.
So Kosovo, a bit like Taiwan, should enjoy the same privileges eventually when the time is right.
CzechMožnost chovat se špatně si získávají tím, že vládcům těchto zemí zajišťují privilegia a bohatství.
They get the chance to behave badly by providing the rulers of these countries with privileges and wealth.
CzechPo prvé, privilegia pro vojenskou kastu, uzavřená ozbrojená skupina kontroluje administrativu a hospodářství.
Firstly, privileges for a military caste; a closed armed group controls the administration and the economy.
CzechPozměňovací návrhy přijaté ve výborech, které jsou celkově konvergentní, podstatně změnily počáteční privilegia.
The amendments adopted in committees, generally convergent, have changed the initial prerogatives significantly.
CzechVe Španělsku vedly tyto otázky k přijetí právního předpisu o DPH, kterým byly odstraněny tyto výhody a tato privilegia.
In Spain the questions led to VAT legislation being amended in such a way as to do away with those advantages and privileges.
CzechTaké v tomto případě jde o klíčovou otázku, neboť je důležité, abychom neposkytovali privilegia investorům ze zemí mimo Evropskou unii.
That is why this is also a key issue, in order not give privileges to investors from outside the European Union.
CzechVaše privilegia jsou však obrovská.
CzechOSN nepotvrdila do současnosti žádnému národu v Arktidě privilegia a doufejme, že to ani v budoucnosti neudělá.
For the time being, the United Nations has not confirmed privileges for any nation in the Arctic and, hopefully, will not do so in the future.
CzechOpravdu chceme takováto privilegia udělovat uskupením, která mohou v podstatě představovat jen velmi malé a nereprezentativní procento všech členů, tedy 2,5 %?
Do we want to give such huge resources to what could frankly be a very small and unrepresentative number of Members - 2.55%?
CzechBěhem nedávné prezentace investičních plánů plynovodu South Stream v Bruselu bylo zřejmé, že Rusko a Gazprom požadují privilegia a zvláštní status.
During the recent presentations of South Stream investment plans in Brussels, it was apparent that Russia and Gazprom want privileges and a special status.
CzechSkutečně tyto tři země splňují základní kritéria, která jsou potřebná k tomu, aby dosáhly na taková privilegia, jako je odstranění vízové povinnosti?
Are the three countries in question really fulfilling the fundamental criteria required in order to be granted such privileges as part of the visa waiver?
CzechBudeme se i nadále vyhýbat diskusi o kostlivci ve skříni, protože máme strach, že bychom přišli o privilegia, která jsme získali za léta mlčení?
Are we going to continue to avoid talking about the gorilla in the middle of the room because we are afraid to lose privileges obtained after years of silence?
CzechJestliže železnice jsou do obchodování s emisemi zapojeny a musí platit, pak nemohu pochopit, proč by měly mít letecká a námořní doprava taková zvláštní privilegia.
If railways are included in the emissions trading and have to pay, I can no longer see why aviation and maritime transport should have such special privileges.
CzechNaopak jim dává možnost volby mezi legalizací svého pobytu a dobrovolným návratem a k tomu všemu jim poskytuje privilegia a záruky chránící základní lidská práva.
Better than that, it gives them the choice between legalisation and voluntary return, all this backed up by privileges and guarantees that protect essential human rights.
CzechDomnívám se, že otázka rybolovu bude nejsložitější částí jednání s Islandem, protože má docela velká privilegia, o která budou určitě některé členské státy bojovat.
I think that the fisheries question will be the most complicated in negotiating with Iceland, because it has quite big privileges which will definitely be contested by certain Member States.