česko-anglicko překlad pro "privatizovat"

CS

"privatizovat" anglický překlad

CS

privatizovat {sloveso}

volume_up
privatizovat
Chce privatizovat všechno, co lze a dále soustřeďovat moc do svých vlastních rukou.
It just wants to privatise everything it can and to further centralise power in its own hands.
Je zřejmé, že Komise nemá pravomoc privatizovat.
Obviously the Commission does not have the power to privatise.
Věnovali jsme enormní snahu tomu, zda a komu a za jakých podmínek prodat a privatizovat sítě.
We have made a great effort to work out whether and to whom and on what conditions to sell and privatise the networks.
privatizovat (také: vážit si)
privatizovat (také: zprivatizovat)

Příklady použití pro "privatizovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChce privatizovat všechno, co lze a dále soustřeďovat moc do svých vlastních rukou.
It just wants to privatise everything it can and to further centralise power in its own hands.
CzechJe zřejmé, že Komise nemá pravomoc privatizovat.
Obviously the Commission does not have the power to privatise.
CzechVěnovali jsme enormní snahu tomu, zda a komu a za jakých podmínek prodat a privatizovat sítě.
We have made a great effort to work out whether and to whom and on what conditions to sell and privatise the networks.
CzechNárod, který si přeje zachovat svoji jednotu a smysl obce, nebude veřejné poštovní služby privatizovat.
A nation that wishes to preserve its unity and its sense of community will not privatise public postal services.
CzechNesmíme privatizovat státní důchodový systém jednoduše proto, abychom zajistili stabilitu penzijních fondů pro současné a příští důchodce.
We must not privatise the public pension system simply to ensure the stability of pension funds for current and future pensioners.
CzechMezi našimi členskými státy máme země, které se rozhodly některé veřejné služby privatizovat, ale neuložil jim to Brusel.
We have amongst our Member States some countries with some public services that they have decided to privatise but this is not an imposition of Brussels.
CzechVojenské řešení tedy není možné, ale není také možné privatizovat funkce ozbrojených sil, jak se domnívá španělská vláda.
No military solution is possible, but it is not possible either to privatise the functions of the armed forces, as the Spanish Government has seen fit to do.
CzechAle i nyní ji lze považovat za včasné varování pro všechny vlády, které hodlají privatizovat své poštovní služby v průběhu několika příštích let.
But even now, it is a timely wake-up call for all governments that will be privatising their postal services over the next number of years.
CzechV nedávných letech bylo zemím východní Evropy řečeno, že mají privatizovat banky, jinými slovy, že by je měly podřídit západoevropským bankám.
In recent years, the countries of Eastern Europe have been told that they should privatise their banks, in other words, that they should subordinate them to Western European banks.
CzechMusíme však Řecku dopřát čas na to, aby mohlo uskutečnit privatizaci toho, co je rozumné privatizovat, v okamžiku, kdy za to dostane odpovídající sumu peněz.
However, we must give Greece time to privatise those things that it is sensible to do so at a point in time when it will receive an adequate amount of money for them.