česko-anglicko překlad pro "prioritní"

CS

"prioritní" anglický překlad

volume_up
prioritní {příd. jm.}
CS

prioritní {přídavné jméno}

volume_up
prioritní (také: preferovaný, přednostní)

Příklady použití pro "prioritní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKromě toho, má země stanovila pro své předsednictví Radě tři prioritní oblasti.
Moreover, my country has set three priority areas for its presidency of the Council.
CzechMezi plánované prioritní projekty rovněž patří železniční trať Curtici-Braşov.
The priority projects envisaged also include the Curtici-Braşov railway line.
CzechRovněž je nutné určit prioritní oblasti, v nichž je třeba bezpečnostní nároky zlepšit.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
CzechExistují tři prioritní oblasti, ve kterých nesmí strategie EU 2020 selhat.
There are three priority areas which must feature in EU 2020 without fail.
CzechUmožnění využití zdravotní péče v jiném členském státě je tedy prioritní otázkou.
Enabling people to access healthcare in another Member State is therefore a priority issue.
CzechNapříklad ke změně terminologie z ohrožené oblasti na oblast prioritní.
One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
CzechRiziko škrtů v této oblasti by naznačovalo, že tato oblast není pokládaná za prioritní.
The threat of cutbacks there would imply that this is not a priority area.
CzechUstanovení o prodeji zboží si zaslouží prioritní pozornost, stejně jako služby.
Provisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.
CzechPolitická reforma a splnění kodaňských kritérií jsou zcela prioritní.
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
CzechVítáme jmenování koordinátora pro tento prioritní projekt evropského zájmu.
We welcome the appointment of a coordinator for this priority project of European interest.
CzechMusíme mu vrátit jeho prioritní význam a díky němu odhalit vývojový potenciál.
We must give it back its priority significance and open up the development potential due to it.
CzechTento problém však pro současnou vládu v Rumunsku není prioritní.
Nevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.
CzechVěřím, že jde o prioritní záležitost, proto navrhuji tuto změnu.
I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
CzechDalší prioritní oblastí je pro Evropu rozvoj zemědělství a venkova.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.
CzechByly vymezeny čtyři prioritní oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout pokroku, a to jmenovitě:
Four priority areas were identified where progress is essential namely
Czechstanovení norem kvality vody (NKV) pro prioritní látky a prioritní nebezpečné látky;
establishing water quality standards (EQS) for priority substances and priority hazardous substances;
CzechObvykle si v této sněmovně plánujeme prioritní debaty na dopoledne.
Usually in this House we schedule priority debates for the morning.
CzechJe proto důležité zajistit spolupráci v rámci Evropy a pečlivě vybírat prioritní projekty.
It is therefore important to ensure European cooperation and carefully select priority projects.
CzechKterá témata pokládá Evropský parlament za prioritní?
Which are the topics that the European Parliament views as the priority areas?
CzechPro Evropskou unii jsou prioritní zejména tři otázky.
Three issues stand out, in particular, as priorities for the European Union.