česko-anglicko překlad pro "prima"

CS

"prima" anglický překlad

volume_up
prima {příd. jm.}
volume_up
prima {citosl.}
EN

"prima" český překlad

volume_up
prima {příd. jm.}

CS prima
volume_up
{ženský rod}

prima
volume_up
topnotch {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "prima":

prima

Příklady použití pro "prima" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMezi složením expertních skupin a rozhodnutím Komise není žádná přímá souvislost.
There is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
CzechVůle lidí vyjádřená prostřednictvím referenda je přímá a jednoznačná.
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
CzechPřímá rozpočtová pomoc nebo zrušení dluhů země - to je okamžitá cesta vpřed.
Direct budget aid or cancelling the country's debts - that is the way forward immediately.
CzechMusíme také mít na paměti, že mezi změnou klimatu a půdou je přímá souvislost.
We must also bear in mind that there is a direct relationship between climate change and soil.
CzechPřímá kontrola plateb a způsobu, jakým jsou finanční prostředky využívány, je nezbytná.
Direct control of the payments and how the funds are used is essential.
CzechPřímá daň Evropské unie, tak jak ji požaduje Komise, je z několika důvodů nepřijatelná.
A direct EU tax, which is what the Commission wants, is unacceptable for several reasons.
CzechTato politika by sice neměla být vnímána jako přímá cesta ke členství v EU.
True, the ENP is not to be seen as a direct route to EU membership.
CzechV souladu s tím musí jednat i EU a přijmout přímá a rozhodná opatření.
The EU must act in this regard by taking direct and decisive measures.
CzechBude-li to nutné, budu vést přímá jednání se svými kolegy komisaři.
If needs be, I will also, of course, have direct talks with my colleagues, the Commissioners.
CzechJelikož nejsme sjednoceným státem, neprobíhá také přímá volba prezidenta Evropské unie.
Since we are not a unified state, there is no direct election of a President of the European Union.
CzechJe to krok vpřed, ale přímá pomoc ze Západu je stále odmítaná.
This is a step forward, but direct aid from the West is still ruled out.
CzechNavíc se zvýšila hranice, kdy se přímá podpora mění na podporu v rámci rozvoje venkova.
In addition, it raised the threshold at which direct aid is to be switched to rural development aid.
CzechMezi budoucností zemědělství v rozvojových zemích a naší dnešní rozpravou existuje přímá souvislost.
The future of agriculture in developing countries is directly linked to our debate today.
CzechProspěšná by byla i rychlá, přímá a logická dohoda o problematice automobilů a emisí.
A quick, straightforward and logical agreement on the vehicles and emissions issue would also be helpful.
CzechPřímá podpora, kterou bychom mohli poskytnout, je v porovnání se skutečně potřebnou částkou jen nepatrná.
The direct aid that could be put in is miniscule compared to what the need actually is.
CzechAle oblast chráněného oceánu je víceméně přímá čára až přibližně do teď, kdy zdánlivě stoupá.
But the ocean-protected area is basically flat line until right about now -- it appears to be ticking up.
CzechPřímá finanční podpora stojí peníze, které samozřejmě musíme vzít z jiné části našeho rozpočtu.
Well, direct financial aid costs money, which, of course, has to be taken from elsewhere in our budget.
CzechSkvěle ovládáme právní terminologii, ale jaksi se nám nedaří přímá komunikace s občany.
We are adept at legal terminology, but we do not appear to be good at communicating directly with our citizens.
CzechAbych neživila žádné očekávání, budu velmi přímá a velmi otevřená v otázce oddělení plateb u tabáku.
In order not to raise any expectations, I will be very direct and very frank on tobacco decoupling.
CzechDruhá přímá otázka byla od paní McGuinnessové o přístupu cukru a biče a zda jej uplatňuji.
The other direct question was from Ms McGuinness about the carrot-and-stick approach and whether we applied it.