česko-anglicko překlad pro "primární"

CS

"primární" anglický překlad

volume_up
primární {příd. jm.}
volume_up
primární {příd. jm. m.}
EN
CS

primární {přídavné jméno}

volume_up
U aliasu, ze kterého chcete udělat primární alias, klikněte na Nastavit jako primární.
Click Make primary under the alias you want as your primary.
Hrají podle pravidel hospodářského rozvoje, to je jejich primární zájem.
They play by the rules of economic development, this is their primary interest.
Věřím, že primární odpovědnost za bezpečnost letů spočívá na provozovatelích.
I believe the primary responsibility for the safety of flights rests with the operators.
volume_up
prime {příd. jm.}
prime loan rate
primární (také: hlavní, nezvratný)

Příklady použití pro "primární" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMáme nyní právně závaznou Listinu, která je součástí primární legislativy EU.
We now have a legally binding charter which is part of the EU's primary legislation.
CzechHrají podle pravidel hospodářského rozvoje, to je jejich primární zájem.
They play by the rules of economic development, this is their primary interest.
CzechVěřím, že primární odpovědnost za bezpečnost letů spočívá na provozovatelích.
I believe the primary responsibility for the safety of flights rests with the operators.
CzechA primární vizuální mozková kůra vidí jen jednoduchou geometrii, jen ty nejjednodušší tvary.
And primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
CzechPacienti si budou moci vybrat poskytovatele primární péče v rámci celé Evropy.
Patients will be able to seek primary care with the provider of their choice across Europe.
CzechČasně v neděli ráno bylo přijato primární mimořádné rozhodnutí o pomoci ve výši tří milionů.
A three million primary emergency decision was adopted early on Sunday morning.
CzechZároveň jsme rehabilitovali téměř 200 center primární lékařské péče a 10 nemocnic.
At the same time we have rehabilitated almost 200 primary healthcare centres and 10 hospitals.
CzechAlias používá stejnou schránku, seznam kontaktů a nastavení jako primární e-mailová adresa.
The alias uses the same inbox, contact list, and settings as the primary email address.
CzechLeváci si mohou přepnout primární tlačítko na pravé tlačítko.
If you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
CzechEU nyní přijímá primární odpovědnost za vnitřní pomoc Kosovu.
The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
CzechPomocí nástroje Správa disku můžete na pevném disku vytvořit maximálně tři primární oddíly.
With Disk Management, you can create a maximum of three primary partitions on a hard disk.
CzechMyš má obvykle dvě tlačítka: primární tlačítko (obvykle levé) a sekundární tlačítko.
A mouse usually has two buttons: A primary button (usually the left button) and a secondary button.
CzechTakže ono primární médium, na které je náš mozek znamenitě nastaven, se právě stalo globální.
So, that primal medium, which your brain is exquisitely wired for ... that just went global.
CzechVšichni víme, že primární odpovědnost za integraci Romů spočívá na členských státech.
We all know that the primary responsibility for the integration of Roma lies with the Member States.
CzechU aliasu, ze kterého chcete udělat primární alias, klikněte na Nastavit jako primární.
Click Make primary under the alias you want as your primary.
CzechLeváci mohou tlačítka prohodit a používat pravé tlačítko myši jako tlačítko primární.
If you're left–handed, you can reverse the buttons and use the right mouse button as the primary button.
CzechNové členské státy jsou dosud velkou měrou závislé na uhlí jako hlavním zdroji primární energie.
The new Member States still rely, to a high degree, on coal as the main primary energy source.
CzechPředchozí primární právo počítalo jen s prováděcími akty.
The previous primary legislation only provided for implementing measures.
CzechPevné disky, primární paměťová zařízení v počítači, je nutné před použitím naformátovat.
Hard disks, the primary storage devices on your computer, need to be formatted before you can use them.
CzechÚspory by mohly být značné, protože například v Estonsku budovy pohlcují 40 % primární energie.
The savings would be large because in Estonia, for example, buildings absorb 40% of primary energy.