česko-anglicko překlad pro "prezidenti"

CS

"prezidenti" anglický překlad

CS

prezidenti {mužský rod množné číslo}

volume_up
prezidenti
Tuto událost si připomínáme každý rok v březnu, a stejně tak i prezidenti dvou dalších zemí.
We commemorate the event every March, and the presidents of two other countries did so as well.
Smlouvy odsouhlasili prezidenti a/nebo předsedové vlád členských zemí a ratifikovaly jejich parlamenty.
The Treaties are agreed by the presidents and/or prime ministers of all the EU countries, and ratified by their parliaments.
Tito prezidenti s prodlouženými pravomocemi nejsou schopni ani ochotni zlepšit kvalitu života svých poddaných.
These presidents with extended powers have not been able or willing to improve the quality of life of their subjects.

Příklady použití pro "prezidenti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVětšina z nich je příliš mladých na to, aby byli prezidenti.
And in this program, people present policy platforms that are then voted on.
CzechTuto událost si připomínáme každý rok v březnu, a stejně tak i prezidenti dvou dalších zemí.
We commemorate the event every March, and the presidents of two other countries did so as well.
CzechSmlouvy odsouhlasili prezidenti a/nebo předsedové vlád členských zemí a ratifikovaly jejich parlamenty.
The Treaties are agreed by the presidents and/or prime ministers of all the EU countries, and ratified by their parliaments.
CzechTito prezidenti s prodlouženými pravomocemi nejsou schopni ani ochotni zlepšit kvalitu života svých poddaných.
These presidents with extended powers have not been able or willing to improve the quality of life of their subjects.
CzechRád vidím, že se na místo dostaví Kofi Annan a prezidenti Tanzanie a Ugandy, aby se pokusili určité dohody dosáhnout.
I am delighted to see that Kofi Annan and the Presidents of Tanzania and Uganda will be there shortly to try and broker some sort of deal.
CzechZároveň za dva týdny přišly závěry Evropské rady a není to právě obvyklé, že by premiéři a prezidenti hovořili o sportu.
At the same time, the conclusions of the European Council came within two weeks, and it is not an every day event that premiers and presidents talk about sport.
CzechPohřbu se zúčastnili prezidenti České republiky, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovenska a také předseda estonské vlády.
The Presidents of the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, Lithuania, Latvia, Romania and Slovenia and the Prime Minister of Estonia attended the funeral.
CzechV kazašské Alma Atě podepisují prezidenti republik Sovětského svazu s výjimkou gruzínského dohodu o vytvoření Společenství nezávislých států (SNS).
The presidents of the Republics of the Soviet Union, except Georgia, sign an agreement creating the Independent States Community (ISC) in Alma Ata, Kazakhstan.
CzechJe to zásadní na kontinentu, kde mohou starostové svrhnou prezidenty a kde jiní prezidenti mrzačí vlastní obyvatelstvo a provádí hony na čarodějnice.
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
CzechA mám-li být upřímný, tenhle názor se mi nikdy moc nezdál, z části asi i proto, že jsem do té doby nikdy neviděl, aby se tři američtí prezidenti na něčem shodli.
And to tell you the truth, I never really bought into this argument, in part because I never saw three American presidents agree on anything else in the past.
CzechOpoziční síly v Íránu zoufale potřebují podporu a solidaritu nyní, když vidí, jak končí režimy a prezidenti se jinde na Blízkém východě vzdávají svých funkcí.
The opposition forces in Iran are in dire need of that support and solidarity now that they are seeing how regimes are falling and presidents resigning elsewhere in the Middle East.
CzechJe nepřijatelné, aby v případech, kdy jsou představitelé či prezidenti zvoleni podvodem, Evropská unie vůči nim nadále uplatňovala stejnou politiku, jako by se nic nestalo.
It is unacceptable that, when representatives or presidents get themselves elected on a fraudulent basis, European Union policies towards them go on as if nothing had happened.
CzechPrezidenti těchto tří orgánů dohledu (viz Úloha ECB v reformované architektuře finančního dohledu) a vedoucí představitel EFSF/ESM se mohou účastnit na ad hoc základě.
The Presidents of the three supervisory agencies (see The ECB´s role in the reformed financial supervisory architecture) and the Head of the EFSF/ESM may participate on an ad hoc basis.
CzechKromě tohoto důležitého pokroku uspořádali prezidenti Toomas Hendrik Ilves a Dmitrij Medveděv první oficiální setkání hlav států svých dvou zemí za více než 14 let.
Apart from this important development, President Toomas Hendrik Ilves and President Dmitri Medvedev held the first official meeting of Heads of State of the two countries in over 14 years.