česko-anglicko překlad pro "prezentovat"

CS

"prezentovat" anglický překlad

CS prezentovat
volume_up
{sloveso}

Zvláštní zájmy se vždy snaží prezentovat jako nejlepší zájmy veřejnosti.
Special interest always seeks to present itself as a champion of the public interest.
Skutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
We really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
V každém případě se jedná o postoj, který bude Komise prezentovat Evropské radě.
In any event, it is the position that the Commission is going to present to the European Council.

Příklady použití pro "prezentovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAle ne, najednou jsem se nemohla prezentovat jako ten poslední na listině.
So no, suddenly I wasn't averse to butting any geezer off the list.
CzechMěla byste prezentovat svá stanoviska, svá rozhodnutí a poté nechat reagovat členské státy.
You should set out in front your opinions, your decisions, and then let Member States react.
CzechZačali jsme psát program, který by mohl data prezentovat tímto způsobem.
And we started to write software which could link the data like this. And it wasn't that difficult.
CzechChtěl bych zde prezentovat některé z výsledků, k nimž jsme došli.
And I'd like to describe some of the results that we have found.
CzechNeváhá prezentovat svůj postoj, který není vždy v souladu s postojem Spojených států.
It has no hesitation about presenting its own stance that is not always in line with that of the United States.
CzechDnes, více než kdykoliv předtím, se musí Evropská unie prezentovat před Ruskem pevná ve své vnitřní solidaritě.
Now more than ever the European Union must stand firm before Russia in terms of its internal solidarity.
CzechPrezentovat Indii jako "vzor náboženského pluralismu" je navíc urážkou křesťanů zmasakrovaných v Uríse.
Moreover, describing India as a 'model for religious pluralism' is an insult to the Christians massacred in Orissa.
CzechBudeme prezentovat velké evropské projekty.
We are going to be presenting big European projects.
CzechGlobalizace se bude moci prezentovat jako součást evropských dějin, pokud se jí podaří vštípit étos evropské kultury.
Globalisation can be presented as part of European history if it can be imbued with the ethos of European culture.
CzechDůležité je prezentovat ženám venkovské oblasti jako přitažlivé místo k práci, kde je možné uskutečňovat jak rodinné, tak profesní plány.
It is important to promote rural areas to women as an attractive place to work, where it is possible to realise both family and professional plans.
Czech. ~~~ Způsob, jakým ho prezentovat a vizuální pomůcky na pódiu.
To find this out, I looked at three things: I looked at the topic that you should choose, I looked at how you should deliver it and the visuals onstage.
CzechNaskýtá se vám výjimečná příležitost prezentovat svou práci a své jméno celosvětovému publiku. ~~~ Přitom si ke svým obrázkům zachováte plné autorské právo. ~~~

This is your chance to get your work and your name in front of a global audience while retaining full rights to all your images. ~~~

CzechMyslím si proto, že pro úspěch takových daní je třeba globálního přístupu, což také znamená prezentovat jej mezinárodním subjektům jako jsou Spojené národy.
This is why I think that the success of such duties requires a global approach, which also means presenting it to international bodies such as the UN.
CzechV důsledku kolektivního nevědomí se však my, ženy, chceme prezentovat raději novým prohlášením, než abychom bojovaly za uplatnění právně závazných nástrojů.
However, as a result of collective ignorance, we women prefer to be presented with a new declaration than to fight to implement legally binding instruments.
CzechAbsence legislativního procesu není pouze výmyslem euroskeptiků nebo válečných štváčů, jak to chce prezentovat stále poněkud nervózní Martin Schulz.
Lack of scrutiny of the legislative process is not something dreamed up by Eurosceptics or warmongers, as the constantly somewhat agitated Martin Schulz would have it.
CzechRůzné kroky v rámci EU je třeba shrnout a prezentovat jako jedinou komplexní strategii, jejímž cílem bude boj proti násilí páchanému na ženách po celé EU.
The various EU actions need to be summarised and presented in a single comprehensive strategy, the aim of which will be to combat violence against women throughout the EU.
Czech(CS) Pane předsedající, chtěl bych zde prezentovat své stanovisko k vlastnickému oddělení výroby a přenosových soustav u plynu v souvislosti s přijatou legislativou.
(CS) Mr President-in-Office, at this point, I would like to express my opinion on the unbundling of production and transmission systems for gas in connection with the adopted legislation.
CzechJsme ochotni s Radou diskutovat, snažíme se o to a ve svém úsilí pokračujeme, avšak máme své vlastní názory a tyto názory budeme u jednacího stolu prezentovat.
We are willing to have discussions with the Council and we have tried, and we have persevered in our efforts, but we do have our own views and we will bring these views to the negotiating table.
CzechO tomto bodu se velmi dobře diskutovalo s evropskou občanskou společností, pokud to takto mohu prezentovat, na 60. výročí Haagského kongresu, kde se předložilo několik dobrých návrhů.
On this point there was a very good debate with European civil society, if I can put it that way, on the 60th anniversary of the Hague Congress, where a range of good proposals was put forward.