česko-anglicko překlad pro "prestiž"

CS

"prestiž" anglický překlad

CS

prestiž {ženský rod}

volume_up
1. generál
prestiž
volume_up
prestige {podstatné jméno}
Domnívám se, že je důležité, abychom zachovali prestiž členství v Evropské unii.
I think it important that we should preserve the prestige of EU membership.
Nemají prestiž, přesto tato prácí souží prospěchu celé společnosti.
It does not enjoy prestige, yet it is work undertaken for the benefit of the entire community.
Domníváme se proto, že je důležité zachovat sílu a prestiž eura.
We think it is important therefore to maintain the strength and prestige of the euro.
prestiž (také: renomé, uznání, čest)
volume_up
kudos {mn. č.} [hovor.]
prestiž (také: značka)
volume_up
cachet {podstatné jméno}
2. ekologie
prestiž
volume_up
status {podstatné jméno}
Zvýší se tak prestiž této profese, zajistí se uznávání odborné kvalifikace a napomůže to boji proti dumpingovým praktikám.
This will increase the status of the profession, ensure the recognition of professional qualifications and help combat dumping practices.

Příklady použití pro "prestiž" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že je důležité, abychom zachovali prestiž členství v Evropské unii.
I think it important that we should preserve the prestige of EU membership.
CzechDomníváme se proto, že je důležité zachovat sílu a prestiž eura.
We think it is important therefore to maintain the strength and prestige of the euro.
CzechNemají prestiž, přesto tato prácí souží prospěchu celé společnosti.
It does not enjoy prestige, yet it is work undertaken for the benefit of the entire community.
CzechNaši diplomaté a úředníci na sobě nedali nic znát a díky tomu prestiž Španělska přežije.
Our diplomats and officials have kept a stiff upper lip and, thanks to this, Spain's prestige will survive.
CzechZa prvé: získejte bohatství, moc a prestiž, a pak to všechno ztraťte.
First: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
CzechTím se posílí bezpečnost i zvýší mezinárodní prestiž Evropské unie.
This will manage to both reinforce security and raise the international prestige of the European Union.
CzechV sázce je prestiž a důvěryhodnost Evropské unie.
The prestige and credibility of the European Union are at stake.
CzechJde o prestiž a rozvoj mezinárodního systému výkonu spravedlnosti v oblasti trestního práva.
It concerns the prestige and development of the international administration of justice in the area of criminal law.
CzechZměna označení "evropské dědictví" na iniciativu EU pomůže zvýšit jeho důvěryhodnost, viditelnost a prestiž.
Changing the European Heritage Label into an EU initiative will help make it more credible, visible and prestigious.
CzechSportování je třeba dát řádnou prestiž.
Involvement in sport must be given due prestige.
CzechPravidelné přezkoumávání situace v oblasti lidských práv v jednotlivých členských zemích je klíčovým prvkem zvyšujícím prestiž Rady.
The regular scrutiny of the rights records of member states is a key component to the Council's greater standing.
CzechProjekty, ve kterých jde jen o prestiž, nebo ty, které jsou jen vyhazováním milionů, si v dobách krize nemůžeme dovolit.
During this crisis, we will not be able to afford projects which are just about prestige or those which are simply money pits.
CzechA pokud vám jde o nastolení míru na Blízkém východě, proč dovolíte, aby prestiž Evropy znevažovala existence tolika různých mírových misí?
And if you want peace in the Middle East, why allow Europe to be ridiculed by so many different peace missions?
CzechMohla by se tedy scházet ve Štrasburku, což by Štrasburku dodalo zcela stejnou prestiž jako zasedání Evropského parlamentu.
That could meet in Strasbourg, which could confer upon Strasbourg just as much prestige as the sessions of the European Parliament.
CzechZískáte si tak ale úctu a respekt občanů, na které se zde tak rádo zapomíná, a posílíte prestiž své země.
But what you will earn is the admiration and respect of citizens, who are easily forgotten here, and you will boost your prestige in your own country.
CzechKdy už konečně získáte zpět prestiž a důvěryhodnost, kterou Rada a Evropská unie jako celek každým dnem ztrácejí?
What are you waiting for to retrieve the prestige and credibility that the Council and the European Union as a whole are losing on a daily basis?
CzechZvýší se tak prestiž této profese, zajistí se uznávání odborné kvalifikace a napomůže to boji proti dumpingovým praktikám.
This will increase the status of the profession, ensure the recognition of professional qualifications and help combat dumping practices.
CzechPráva občanů členského státu a spolu s nimi i prestiž institucí EU, které jsou jejich garantem, se tak ocitly v ohrožení.
The rights of citizens of a Member State, as well as the prestige of the EU institutions which uphold these rights, have thus come under threat.
CzechMyslím si, že je to opatření, které by se setkalo s pozitivní odezvou v zemích Evropské unie a zvýšilo by prestiž našeho Společenství.
I think that this measure would receive a positive response in the EU Member States and would enhance the prestige of our Community.
CzechRád bych ještě dodal, že pro přidanou hodnotu této služby má zásadní význam osobní prestiž vysokého představitele / místopředsedy.
I would also like to add that the profile of the High Representative/Vice-President is clearly crucial for the added value of the service.