CS

preference {ženský rod}

volume_up
volume_up
preference {podstatné jméno}
Před chvílí jste si stěžoval na to, že postrádáte preference Společenství.
A moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Je třeba jít ještě dále a stanovit skutečné preference Společenství.
We should then go further by establishing real Community preference.
Evropský parlament proto doporučuje přísné dodržování zásady preference Společenství.
The European Parliament therefore recommends strict adherence to the principle of Community preference.
EN

preference {podstatné jméno}

volume_up
A moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Před chvílí jste si stěžoval na to, že postrádáte preference Společenství.
We should then go further by establishing real Community preference.
Je třeba jít ještě dále a stanovit skutečné preference Společenství.
The European Parliament therefore recommends strict adherence to the principle of Community preference.
Evropský parlament proto doporučuje přísné dodržování zásady preference Společenství.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Dávám proto přednost úpravě stávajícího textu, nikoli jeho vypuštění.
For example, Member States can give preference to women with regard to certain measures.
Členské státy mohou dát v některých opatřeních například přednost ženám.
Personally, I would be surprised if Member States gave preference to harmonisation.
Sama se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.
preference (také: choice, option, election, lot, elect)
To import a Privacy Preferences file, tap or click Import.
Pokud chcete importovat soubor předvoleb ochrany osobních údajů, klepněte nebo klikněte na volbu Importovat.
Deciding which of these options to use is usually a matter of personal preference.
Výběr používaných možností obvykle závisí na osobních preferencích.
In others it occurs more commonly in rural areas where, according to UNFPA, the preference for sons is strong.
V jiných zemích je výběr častější na venkově, kde jsou podle údajů UNFPA výrazně upřednostňováni synové.
This permission allows you to rename, delete, share, and choose preferences for the printer.
Toto oprávnění umožňuje přejmenování, odstranění a sdílení tiskárny a výběr jejích předvoleb.
Airports in unfavourable regions will be able to apply the relevant preferences.
Letiště v méně oblíbených regionech budou moci uplatňovat příslušná zvýhodnění.
Samotné zvýhodnění nestačí.
In the current version of the system, the rules of origin often prevent preferences that exist on paper from having a positive impact.
Ve stávající verzi tohoto systému pravidla původu často brání tomu, aby zvýhodnění, které existuje na papíře, mělo pozitivní dopad.

Příklady použití pro "preference" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo všechno znamená, že občas prostě změníme své preference, abychom tomu zabránili.
And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.
CzechTyto obchodní preference byly uděleny na období, které skončilo 31. prosince 2010.
These trade preferences were granted for a period ending on 31 December 2010.
CzechObchodní preference pro Pákistán tomu možná v tuto chvíli pomohou zabránit.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
CzechPřed chvílí jste si stěžoval na to, že postrádáte preference Společenství.
A moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
CzechVšeobecné celní preference pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (
Generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011 (
CzechTyto obchodní preference byly uděleny na období do 31. prosince 2010.
These trade preferences were granted for a period ending on 31 December 2010.
CzechPreference se nadále vztahují na zboží z Albánie, Chorvatska, Makedonie a Černé Hory.
The preferences remain in place for goods from Albania, Croatia, Macedonia and Montenegro.
CzechNaše chuť na sladké je vyvinutá a instinktivní preference pro jídla s vysokým obsahem energie.
Our sweet tooth is an evolved and instinctual preference for high-energy food.
CzechStále máme samozřejmě své politické preference a osobní přátele.
Of course, we still have our political affinities and our personal friendship.
CzechVšeobecné celní preference pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (rozprava)
Generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011 (debate)
CzechJeho řešením však není jednostranná preference tzv. obnovitelných zdrojů energie.
However, it cannot be solved by giving unilateral preference to so-called renewable energy resources.
CzechJe třeba jít ještě dále a stanovit skutečné preference Společenství.
We should then go further by establishing real Community preference.
CzechPřesto je v národním zájmu Velké Británie, aby Pákistán nyní dostal obchodní preference.
Nevertheless, it is in the UK's national interest that Pakistan should now get trade preferences.
CzechSpolečnost může mít a také má své preference, které si najdou své vyjádření ve veřejných politikách.
Society may and does have preferences, that find their expression in public policies.
CzechTyto preference by dokonce mohly dát vzniknout nebezpečnému precedentu.
These preferences may even give rise to a dangerous precedent.
CzechA můžete říct, že vlastní preference byly utvářené preferencemi určitých osob v okolí.
Or, you could say that the individual's preferences were shaped by the preferences of specific others.
CzechEvropský parlament proto doporučuje přísné dodržování zásady preference Společenství.
The European Parliament therefore recommends strict adherence to the principle of Community preference.
CzechCelní preference by měly přinášet užitek celé společnosti, nejen některým firmám.
Tariff preferences should be beneficial to the whole of society and not just a certain number of companies.
CzechJe to jediný způsob, jak Vaše preference a zájmy nejlépe uspokojit.
This is the only way to ensure that your preferences and interests will be most fully accounted for.
CzechZměna klimatu pomůže změnit preference spotřebitelů a také znovu nastartuje poptávku po automobilech.
Climate change will help to change consumer preferences and also relaunch the demand for cars.

Synonyma (anglicky) pro "preference":

preference
preferably
preferred