česko-anglicko překlad pro "preferenční"

CS

"preferenční" anglický překlad

CS

preferenční {přídavné jméno}

volume_up
preferenční (také: přednostní)
Toto je správný postup, nehodlám nikomu poskytovat preferenční zacházení.
That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
Preferenční posuzování určitých žalob není vhodné pro neutrálního soudce.
Preferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Nicméně preferenční zacházení s holdingovými a smíšenými společnostmi do značné míry přetrvává.
However, the preferential treatment of holding and mixed companies remains to a large extent.

Příklady použití pro "preferenční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto je správný postup, nehodlám nikomu poskytovat preferenční zacházení.
That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
CzechPreferenční posuzování určitých žalob není vhodné pro neutrálního soudce.
Preferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
CzechNicméně preferenční zacházení s holdingovými a smíšenými společnostmi do značné míry přetrvává.
However, the preferential treatment of holding and mixed companies remains to a large extent.
CzechSystém GSP zaručuje preferenční přístup produktům, které mají původ ve velkém množství zemí.
The GSP guarantees preferential access for products originating from a very wide range of countries.
CzechJedná se o dohodu, která poskytuje zboží z tichomořského regionu preferenční podmínky pro přístup na evropský trh.
This is an agreement that grants goods from the Pacific Region preferential conditions of access to the European market.
CzechEvropská unie naléhavě potřebuje ukončit toto šílenství a konečně vytvořit ochranný a preferenční systém Společenství .
The European Union urgently needs to put an end to this madness, and finally to set up Community protection and preference.
CzechHaagský preferenční režim každoročně diskriminuje severoirské rybáře, protože kvóty odpočítává z jejich přídělů.
The Hague Preference regime annually discriminates against Northern Ireland's fishermen by deducting quotas from their allocations.
CzechJaponsko dalo jasně najevo, že si přeje zahájit jednání o dohodě o volném obchodu, jež bude zahrnovat preferenční cla.
From Japan's side, the clearly stated preferred option is to start negotiations on a free trade agreement which includes preferential tariffs.
CzechTato iniciativa přichází v návaznosti na preferenční cla pro vývoz banánů ze zemí AKT, která poskytuje Evropská unie.
The initiative comes in the wake of the reduction in preferential tariffs for banana exports from the ACP countries granted by the European Union.
CzechZa třetí, preferenční opatření jako taková, například systém GSP, o němž zde hovoříme, by měla být spjata s následujícími kritérii.
Thirdly, preferential measures such as, for example, the GSP system we are discussing here, should be linked to the following criteria.
Czech. - (FR) Jedná se o dohodu, která poskytuje potravinám z tichomořského regionu preferenční podmínky pro přístup na evropský trh.
The EC/Pacific Interim Economic Partnership Agreement grants goods from the Pacific Region preferential conditions of access to the European market.
CzechJedná se o preferenční celní kvóty na produkty typu "baby beef", cukr a produkty odvětví cukru, určitá vína a některé produkty rybolovu.
These concern the preferential tariff quotas for baby beef, sugar and sugar products, certain wines, as well as for certain fishery products.
CzechPreferenční vztahy s Moldávií existují od roku 1994, kdy země podepsala Dohodu o partnerství a spolupráci s Evropským společenstvím.
There has been a preferential channel for relations with Moldova since 1994, the date of the signing of the EC-Moldova Partnership and Cooperation Agreement.
CzechAž příliš dlouho se odvolávaly na vinu britských a jiných bývalých koloniálních pánů, a na základě toho požadovaly preferenční zacházení u banánů a cukru.
For far too long they have relied on British and other ex-colonial masters' guilt to rely on preferential treatment for bananas and sugar.
CzechPřechodné nařízení o systému všeobecných celních preferencí právně zakotvuje preferenční přístup na trh Unie pro 176 rozvojových zemí.
The transitional regulation on a scheme of generalised tariff preferences legally enshrines preferential access to the EU market for 176 developing countries.
CzechPřes šest let volám po tom, aby všechny obchodní dohody měly lidskoprávní doložky, jejichž dodržování by podmiňovalo preferenční politiku.
For six years I have been calling for all trade agreements to have human rights clauses, compliance with which would be a condition for a preferential policy.
CzechHovoří o ceně nižší, než je minimum stanovené v preferenční dohodě o vývozu a dovozu mezi EU a Marokem na zhruba 46 EUR za 100 kg.
They are referring to the underpriced minimum rate which was set at approximately EUR 46 per 100 kg in a preferential import-export agreement between the EU and Morocco.
CzechV červnu 2007 zahájily EU a Indie jednání o takzvané dohodě o volném obchodu, ale bylo by vhodnější takovou dohodu nazvat preferenční.
The EU and India launched negotiations in June 2007 on what is termed a free trade agreement, but what many would probably more correctly call a preferential trade agreement.
CzechCílem dohody o volném obchodu je vytvořit preferenční vztah mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci v Zálivu v souladu se zásadami a řádem Světové obchodní organizace.
The Free Trade Agreement aims at creating a preferential relationship between the EU and the GCC, in line with WTO principles and disciplines.
CzechJiž v roce 1971 se Evropská unie mezi ostatními hospodářskými velmocemi vymykala, neboť jako první zavedla preferenční celní systém pro rozvojové země.
As far back as 1971, the European Union stood out from the other economic powers as it was the first to establish a preferential tariff system for developing countries.