česko-anglicko překlad pro "precedenty"

CS

"precedenty" anglický překlad

EN

"precedential" český překlad

CS

precedenty {mužský rod množné číslo}

volume_up
precedenty
Koneckonců pro to existovaly precedenty v UNSCOM a UNMOVIC.
After all, there have been precedents for this in UNSCOM and UNMOVIC.
Jednostranné akty vytvářejí velmi vážné precedenty a nyní jsme slyšeli, co pan Borghezio měl co říci.
Unilateral acts create very serious precedents, and we have now heard what Mr Borghezio had to say.
Zadruhé, v sociálních právních předpisech Společenství neexistují žádné precedenty určující práci osob samostatně výdělečně činných.
Secondly, there are no precedents in Community social legislation governing the work of the self-employed.
EN

precedential {přídavné jméno}

volume_up
precedential

Příklady použití pro "precedenty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKoneckonců pro to existovaly precedenty v UNSCOM a UNMOVIC.
After all, there have been precedents for this in UNSCOM and UNMOVIC.
CzechJednostranné akty vytvářejí velmi vážné precedenty a nyní jsme slyšeli, co pan Borghezio měl co říci.
Unilateral acts create very serious precedents, and we have now heard what Mr Borghezio had to say.
CzechZadruhé, v sociálních právních předpisech Společenství neexistují žádné precedenty určující práci osob samostatně výdělečně činných.
Secondly, there are no precedents in Community social legislation governing the work of the self-employed.
CzechV případě pravidel pro tekutiny jsme se přesvědčili, že se pro zvláštní bezpečnostní opatření vytváří precedenty, které se pak stanou na letištích normami.
We have already seen, with the liquids rules, that the precedent is being set for extra security measures to become the norm in airports.
CzechZajistěme, aby na Balkáně byly nakonec stanoveny náležité precedenty, které etnickým menšinám, jež zde žijí, dodají naději a výhledy do budoucna.
Let us ensure that good precedents are finally set in the Balkans, giving the ethnic communities living there hope and prospects for the future at last.
CzechDva precedenty, kdy se předsedové Parlamentu nemuseli řídit stanoviskem Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, ukázaly trhlinu v našich pravidlech.
The two precedents, in which the Presidents did not have to follow the recommendations of Parliament's Committee on Legal Affairs, have revealed a gap in our Rules.
Czech(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, změna Smlouvy je vždy složitým a citlivým tématem, o to víc, když se provádí poprvé, protože může stanovit precedenty pro budoucí zásahy.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, amending a treaty is always a complex and sensitive subject, even more so the first time because it can set a precedent for future interventions.