CS

precedent {mužský rod }

volume_up
Precedent v oblasti daně z vkladů by nás měl varovat.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Věřím, že zpráva může mít vliv jako precedent na budoucí jednání s Radou.
I believe that this report can act as a precedent in future negotiations with the Council.
Nejde o to, abychom dnes vytvořili precedent pro budoucí rozpravu o prodloužení pracovní doby.
It is not about setting a precedent this morning for future debate on extending working hours.
EN

precedent {podstatné jméno}

volume_up
precedent (také: precession)
Another important factor is that their accession would create a precedent.
Dalším důležitým faktorem je to, že jejich přistoupení by vytvořilo precedens.
Not only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosovo nejen zakládá nebezpečný precedens, ale má i historickou předlohu.
Nevertheless, it also creates a dangerous precedent for the European Union.
Vytváří však rovněž nebezpečný precedens pro Evropskou unii.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Precedent v oblasti daně z vkladů by nás měl varovat.
I believe that this report can act as a precedent in future negotiations with the Council.
Věřím, že zpráva může mít vliv jako precedent na budoucí jednání s Radou.
It is not about setting a precedent this morning for future debate on extending working hours.
Nejde o to, abychom dnes vytvořili precedent pro budoucí rozpravu o prodloužení pracovní doby.

Příklady použití pro "precedent" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe příliš široký a nevhodně vymezený a my bychom neradi, kdyby se z něj měl stát precedent.
It is far too broad and ill-defined, and we would not like to see it set a precedent.
CzechVěřím, že zpráva může mít vliv jako precedent na budoucí jednání s Radou.
I believe that this report can act as a precedent in future negotiations with the Council.
CzechDůležité je rovněž rozhodnutí nezohlednit ustanovení o subdodavatelích jako precedent.
The undertaking not to regard the provision on subcontracting as a precedent is also important.
CzechNakonec by tím samozřejmě byl, přestože jsme stále ujišťováni o opaku, vytvořen precedent.
Ultimately, despite constant assertions to the contrary, this would, of course, set a precedent.
CzechPrecedent v oblasti daně z vkladů by nás měl varovat.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
CzechNejde o to, abychom dnes vytvořili precedent pro budoucí rozpravu o prodloužení pracovní doby.
It is not about setting a precedent this morning for future debate on extending working hours.
CzechSouhlasím rovněž s panem Guerrero Salomem, který uvedl, že bychom to neměli považovat za precedent.
I also agree with Mr Guerrero Salom, who said that we should not treat this as a precedent.
CzechNevím, zda precedent byl v této sněmovně stanoven.
I do not know whether a precedent has been set, here in this House.
CzechOpakované referendum v Irsku považuji za precedent, který je nebezpečný pro celé Evropské společenství.
In my opinion, the repeat referendum in Ireland sets a dangerous precedent for the whole European community.
CzechŘíkám to proto, aby to bylo každému jasné a abychom zde nevytvářeli nějaký nežádoucí precedent.
I just want to make this clear to everyone so that we do not set any precedent here that was not intended to be set.
CzechVítám návrh následovat precedent MMF pro ochranu veřejných financí se statutem preferovaného věřitele.
I welcome the suggestion of following the IMF precedent to protect public money with preferred creditor status.
CzechZjistil jsem, že existuje historický precedent.
And I found that there was an historic precedence.
CzechNeměli bychom podceňovat precedent, který to stanovuje, a snížení pravomocí Rady, které by to přineslo.
We should not underestimate the precedent that this is setting, and the shift in power away from the Council that this would entail.
CzechPrávní předpisy stanovující pracovní dobu pro osoby samostatně výdělečně činné by znamenaly nebezpečný, neodůvodněný precedent.
Legislation stipulating the working time for the self-employed would mark a dangerous, unjustified precedent.
CzechKosovo však není žádný precedent.
However, the case of Kosovo is not a precedent.
CzechKosovo není prý žádný precedent.
It is said that Kosovo does not set a precedent.
CzechPovažujeme to za znepokojující precedent pro nadcházející revizi nařízení o právech cestujících v letecké dopravě.
We consider this to be setting a worrying precedent for the forthcoming review of the regulation on the rights of air passengers.
CzechVytváří se zde nebezpečný precedent.
CzechPokud bychom to učinili, pro budoucí plány řízení populace kranase bychom stanovili velmi nebezpečný a velice závažný precedent.
If we did this, it would establish a very dangerous and a very serious precedent for future mackerel management plans.
CzechTento návrh nemůžeme podpořit z toho důvodu, že by to vytvořilo precedent pro neschopnost Parlamentu provádět efektivní pravidla.
We cannot support this proposal, because it would set a precedent for the failure of Parliament to implement effective rules.

Synonyma (anglicky) pro "precedent":

precedent
preceding
precedence