česko-anglicko překlad pro "pravost"

CS

"pravost" anglický překlad

CS

pravost {ženský rod}

volume_up
pravost (také: autentičnost, skutečnost)
volume_up
authenticity {podstatné jméno}
Pravost certifikátu nebo certifikačního úřadu, který jej vystavil, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
Pravost certifikátu nebo certifikační autority, která jej vystavila, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
Pravost certifikátu nebo certifikační autority, která jej vystavila, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it can't be verified.
pravost (také: nefalšovanost, ryzost, upřímnost)
volume_up
genuineness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pravost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPravost certifikátu nebo certifikačního úřadu, který jej vystavil, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
CzechPravost certifikátu nebo certifikační autority, která jej vystavila, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it can't be verified.
CzechPravost certifikátu nebo certifikační autority, která jej vystavila, nelze ověřit.
The authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
CzechPo provedení těchto kroků test opět spustíte tak, že zkusíte znovu ověřit pravost systému Windows .
After you have completed these steps, retry Windows validation to run the test again.
CzechTo je nejlepší a nejbezpečnější způsob jak ověřit pravost víza.
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
CzechProcesy provádějící ověření systému Windows pomocí ovládacího prvku ActiveX kontrolují pravost vašeho softwaru.
The validation processes for Windows uses an ActiveX control to check the authenticity of your software.
CzechModul o ochranných prvcích Tento modul návštěvníkům ukazuje, jak snadné je ověřit pravost eurobankovek.
Security features module This module shows visitors how easy it is to check the authenticity of the euro banknotes.
CzechOvšem zavést povinnost pro zaměstnavatele, aby si ověřili pravost povolení k pobytu, považuji za problematickou.
However, I see problems in placing the onus of checking the residential entitlement of workers on employers.
CzechPravost dokumentu XPS můžete ověřit pomocí digitálního podpisu a chránit obsah dokumentu lze pomocí oprávnění.
You can verify an XPS document's authenticity with a digital signature and protect a document's contents with permissions.
CzechBanky je následně vracejí do své příslušné centrální banky, která ověří jejich pravost a způsobilost k oběhu.
The banks then send them back to their respective central bank, which checks them for authenticity and fitness for circulation.
CzechPodle tohoto rozhodnutí lze eurobankovky navracet do oběhu, pouze pokud byla ověřena jejich pravost a upotřebitelnost.
According to Decision ECB/2010/14, euro banknotes may only be recirculated if they have been checked for authenticity and fitness.
CzechZvažujeme, zda by bylo program možné použít na financování laboratoří, které by ověřovaly pravost cigaret.
We are considering whether the programme could be used to fund the establishment of a laboratory which would verify the authenticity of cigarettes.
CzechCentrální banky zemí eurozóny proto bankovky kontrolují, aby zajistily jejich pravost a vyřadily bankovky, které jsou poškozené nebo znečištěné.
So the euro area central banks check the notes to ensure that they are authentic and not too damaged or dirty before issuing them.
CzechProto je třeba zajistit, aby vždy bylo možné ověřit pravost každého balíčku na cestě od výrobce ke spotřebiteli - respektive k pacientovi.
Therefore, we must ensure that it is possible to verify the authenticity of every single pack at all times on its way from the manufacturer to the consumer - that is, the patient.
CzechKolegové si nemusejí být vědomi současných hlubokých rozdílů mezi jednotlivými zeměmi například, co se týče důslednosti, s jakou ověřují pravost pasových fotografií.
Colleagues may not be aware that at present there are wide discrepancies between countries as to how rigorously, for example, they verify passport photographs.
CzechTaké bezpečnostní prvky pro léčivé přípravky by měly být v EU harmonizovány a měly by umožnit, aby každé jednotlivé balení mohlo být identifikováno a jeho pravost ověřena.
Safety features for medicines should also be harmonised within the EU, and should enable each individual pack to be identified and its authenticity verified.
CzechTaké vítám výslovnou povinnost pro úvěrové a ostatní příslušné instituce kontrolovat pravost bankovek a mincí, které přijaly a vrátily zpět do oběhu.
I also welcome the explicit obligation for credit and other relevant institutions to check the authenticity of the notes and coins they have received before putting them back into circulation.
Czech. - (NL) Tento právní předpis umožňuje uložení otisků prstů v pasech/cestovních dokladech, aby bylo možné ověřit pravost dokladu a totožnost držitele.
in writing. - (NL) This legislation allows fingerprints to be stored in passports/travel documents so as to allow the authenticity of the document and the holder's identity to be verified.