CS

pravomoci {mužský rod množné číslo}

volume_up
pravomoci (také: síly)
Potřebujeme nové dohledové pravomoci, nová práva na informace a nové pravomoci iniciativy.
We have new supervisory powers, new rights to information and new powers of initiative.
V platnost vstupuje smlouva o posílení rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.
The Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Kontrola Komise ze strany členských států při výkonu prováděcích pravomocí (
Control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (

Příklady použití pro "pravomoci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že uvedené pravomoci by měly být bezodkladně převedeny na Euskadi.
I feel that the powers in question should be immediately transferred to Euskadi.
CzechVšechny příslušnosti a pravomoci byly začleněny do odvětvových právních předpisů.
All competences and powers have been incorporated into the sectoral legislation.
CzechPodle Lisabonské smlouvy jsou pravomoci Parlamentu rozšířeny na celý rozpočet.
Under the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.
CzechPane Goebbelsi, zmínil jste 72 specifických pravomocí v 11 různých kategoriích.
Mr Goebbels, you mentioned 72 specific powers, within 11 different categories.
CzechEurofederalisté tvrdí, že podepisování vízových dohod patří do evropské pravomoci.
The Eurofederalists say that signing visa agreements is a European competence.
CzechV platnost vstupuje smlouva o posílení rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.
The Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
CzechProzkoumá komisařka tuto záležitost a využije všech svých pravomocí k řešení?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
CzechV tomto ohledu Evropská unie stále čeká na skutečné pravomoci v oblasti sportu.
In this respect, the European Union is still waiting for real competences in sport.
CzechLisabonská smlouva jednoznačně přiznává Parlamentu nové odpovědnosti a pravomoci.
The Treaty of Lisbon clearly grants Parliament new responsibilities and new powers.
CzechEnergetika je oblastí, v souvislosti s níž EU sdílí pravomoci s členskými státy.
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
CzechEvropský soudní dvůr výslovně nemá v této souvislosti pravomoci (článek 11, 240a).
The European Court of Justice is explicitly not competent (Article 11, 240a).
CzechOrgány EU nemají pravomoci k posuzování tohoto ani žádného jiného rozsudku.
EU institutions are not empowered to evaluate that judgment, or indeed any other.
CzechOchrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (
Defence of the prerogatives of the European Parliament before the national courts (
CzechKontrola Komise ze strany členských států při výkonu prováděcích pravomocí (
Control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
CzechObčané nás pověřili tím, abychom jejich jménem vykonávali příslušné pravomoci.
The citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.
CzechZnamená to jasný přesun pravomoci k evropské kontrole a na evropskou úroveň.
This means a clear shift of power towards European control and the European level.
CzechByl bych Vám vděčný, kdybyste využil veškerých svých pravomocí ke zjednání nápravy.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
Czech. - (SV) Jedná se o oblast, ve které neexistují žádné pravomoci na úrovni EU.
in writing. - (SV) This is an area for which there are no powers at EU level.
CzechKdyž existuje mnoho oblastí pravomoci, obyčejně existuje i mnoho odpovědnosti.
When there are many areas of competence there are also usually many responsibilities.
CzechZdravotní péče spadá do pravomoci členských států, ale existují styčné body s Evropou.
Healthcare is a national competence, but there are points of contact with Europe.