česko-anglicko překlad pro "pravomoc"

CS

"pravomoc" anglický překlad

EN
CS

pravomoc {mužský rod }

volume_up
pravomoc
volume_up
remit {podstatné jméno}
Evropská unie má tak v oblasti společné vízové politiky výlučnou vnější pravomoc.
Thus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
A nyní se snažíte získat pravomoc nad jednou z posledních divokých oblastí světa - nad Arktidou.
And now you are looking for a remit over one of the last wildernesses in the world, the Arctic.
V této oblasti nemáme žádnou pravomoc, avšak jedná se o stále významnější problém a my na něj musíme nějak reagovat.
We have no remit in this area, but it is a growing concern and we need to address it in some way.

Příklady použití pro "pravomoc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAť se to socialistům líbí nebo ne, je to věc toho, že zde není žádná pravomoc.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
CzechNemám pravomoc měnit postup projednávání ve výboru, to mezi mé kompetence nepatří.
I do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
CzechPane předsedající, víte, nikdy předtím jsem neměl na tomto místě takovou pravomoc!
Mr President, do you know, I have never had any sort of power in this place before!
CzechEvropská unie má tak v oblasti společné vízové politiky výlučnou vnější pravomoc.
Thus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
CzechTato pravomoc vyplývá z článku 20, přesto se však hodlám dotázat na vůli sněmovny.
It is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
CzechEvropský parlament tak získal pravomoc spolurozhodování v mnoha oblastech.
This will give the European Parliament the power of codecision in a lot of areas.
CzechNarozdíl od nich jsem potěšen, že vnější služba má zůstat mimo pravomoc Komisi.
Unlike them, I am pleased that the external service is to remain outside the Commission.
CzechNáš Parlament má nyní pravomoc spolurozhodování v rozpočtových záležitostech.
Our Parliament now has a joint decision-making power in budgetary matters.
CzechJednotlivé regiony však musí mít nadále pravomoc rozhodovat o svých prioritách samy.
However, the individual regions must still be able to decide their own priority areas.
CzechPředseda Komise zároveň získává novou pravomoc odvolávat jednotlivé komisaře.
The president is also stronger, as he/she has the power to dismiss fellow Commissioners.
CzechSamozřejmě, jak všichni víte, Evropa nemá žádnou jednostrannou pravomoc jednat.
Clearly, as you are all aware, Europe has no unilateral power to act.
CzechNemůžeme zasahovat do záležitosti, v níž má výhradní pravomoc vláda Spojených států.
We cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.
CzechNesnažíme se tuto pravomoc, tyto kompetence členským státům odebrat.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
CzechDalší věc je nedodržení zásady subsidiarity, jde o zkonstruovanou pravomoc na úrovni EU.
Anything else is a violation of subsidiarity and is a constructed competence at EU level.
CzechOdpovědnost za to by mohla spadat do působnosti agentury, která by převzala všeobecnou pravomoc.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
CzechJe pravda, že Komise má při uplatňování pokut širokou diskreční pravomoc.
It is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.
CzechMy, poslanci Evropského parlamentu, máme pravomoc rozhodovat o vlastních platech.
We Members of the European Parliament have the power to make decisions regarding our own salaries.
CzechJak víte, italský parlament má pravomoc znění nařízení upravit.
As you know, the Italian Parliament has the power to change the text of the decree.
CzechTyto zločiny spadají pod pravomoc soudů, včetně Mezinárodního trestního soudu.
These crimes fall within the competence of the courts, including the International Criminal Court.
CzechZde by měly členské státy převzít na sebe povinnost a uskutečňovat ji - toto je jejich pravomoc.
This is for Member States to undertake and follow through - such is their competence.