česko-anglicko překlad pro "pravidla"

CS

"pravidla" anglický překlad

volume_up
pravidla {stř mn. č.}
EN
volume_up
pravidla {ž mn. č.}
CS

pravidla {střední rod množné číslo}

volume_up
pravidla
Takže si vymysleli svá vlastní pravidla, "Pravidla internetu".
And so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Jedno řecké přísloví říká, že "pravidla jsou pro člověka, ne člověk pro pravidla".
There is a Greek proverb that says, 'rules are made for man, and not man for rules'.
Máme přísná pravidla a samozřejmě pravidla týkající se reziduí a potravin.
We have strict rules at the moment and, indeed, rules on residues and food.

Příklady použití pro "pravidla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV oblasti zdravotní a zejména sociální péče je nutné zavést specifická pravidla.
In the health and social fields especially, they need a specific set of rules.
CzechVidíme, že současná pravidla jednotlivých členských států se od sebe značně liší.
We have also seen that current rules in individual Member States differ widely.
CzechTato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
Those guidelines should take into account the demands of families with children.
CzechSložitá pravidla EU poslední věcí, kterou tito lidé ve složité situaci potřebují.
Complicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
CzechKaždá země má své vlastní nástroje a pravidla hry, kterými dosáhne ratifikace.
Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.
CzechK tomu potřebujeme také pravidla a evropské předpisy přizpůsobené danému úkolu.
To achieve this, we also need rules and European regulations tailored to the job.
CzechV této oblasti potřebujeme vytvořit přesná pravidla vymezující jednoznačný rámec.
This is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
CzechPane předsedající, podle pravidla 145, bych jen rád vyjádřil osobní stanovisko.
Mr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
CzechTato sněmovna je sice svrchovaná, přesto ale musí dodržovat svá vlastní pravidla.
This Chamber may be sovereign but it must, nonetheless, follow its own rules.
CzechMyslím, že Parlamentem přijímaná pravidla skutečně pomáhají tohoto cíle dosáhnout.
The rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
CzechMožná bychom to v budoucnu měli změnit, ale prozatím musíme pravidla dodržovat.
Maybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.
CzechZnění tohoto pravidla je velmi striktní a je velmi důležité, aby bylo respektováno.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
CzechZměnou Schengenského hraničního kodexu budou tato společná pravidla nastavena.
By amending the Schengen Borders Code, these common rules will be established.
CzechPro Evropu jako celek i pro celý svět potřebujeme společná transparentní pravidla.
We need common and transparent rules for Europe as a whole, and for the world.
CzechS ohledem na to je koordinace velmi důležitá, stejná pravidla však nepotřebujeme.
With that in mind, coordination is very important but the same rules are not.
CzechDále je nutno upravit finanční pravidla, která se uplatňují na politické strany.
Furthermore, the financial rules applying to the political parties must be modified.
CzechPravidla znáte, dámy a pánové: budeme pokračovat dle postupu zvednuté ruky.
You know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
CzechNeexistují pouze práva, ale také povinnosti a pravidla, které musí být dodržovány.
Not only are there rights, there are also duties and rules which must be respected.
CzechKdo vytváří legislativní rámec, kdo vytváří pravidla pro takovéto podnikání?
Who creates the legislative framework, who creates the rules for such businesses?
CzechPokud si někdo myslí něco jiného, klub má odpovídající pravidla, jak postupovat.
In case someone thinks otherwise, the club has corresponding rules on how to proceed.