CS

pravidelně {příslovce}

volume_up
pravidelně
Finanční stabilita je pravidelně sledována a vyhodnocována na celoevropské úrovni.
Financial stability monitoring and assessment is regularly performed at EU level.
Tento orgán pravidelně zveřejňuje statistické údaje v různých sdělovacích prostředcích.
Statistics are regularly published through various media by the same authority.
Je to také jedna z otázek, kterými se pravidelně zabýváme, otázka biopaliv.
It is also one of the issues that are regularly addressed, the issue of biofuels.
pravidelně (také: periodicky)
Společnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace, které pomáhají předcházet online útokům.
Microsoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
Pravidelně ho také měňte a nepoužívejte stejné heslo v jiných službách.
Also, change it periodically and avoid using the same password for other services.
Společnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace, které mohou pomoci zabránit online útokům.
Microsoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.

Příklady použití pro "pravidelně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFinanční stabilita je pravidelně sledována a vyhodnocována na celoevropské úrovni.
Financial stability monitoring and assessment is regularly performed at EU level.
CzechKromě toho Evropská unie pravidelně posílá do Myanmaru klíčová politická oznámení.
In addition, the EU regularly sends key political communications to Burma/Myanmar.
CzechO všech těchto otázkách pravidelně hovoříme během dialogu EU/Čína o lidských právech.
All these issues are regularly addressed in the EU-China human rights dialogue.
CzechJe to také jedna z otázek, kterými se pravidelně zabýváme, otázka biopaliv.
It is also one of the issues that are regularly addressed, the issue of biofuels.
CzechTento orgán pravidelně zveřejňuje statistické údaje v různých sdělovacích prostředcích.
Statistics are regularly published through various media by the same authority.
CzechChtěl bych se jen zběžně zmínit o tom, že pravidelně provádíme kvantitativní průzkumy.
I would just say in passing that we are carrying out regular quantitative surveys.
CzechProto se výjimka nikdy nemůže vztahovat na situaci, která se vyskytuje pravidelně.
Therefore, the exception can never apply to a situation that occurs on a regular basis.
CzechJá osobně jako generální ředitel jsem výbor pravidelně informoval o nových skutečnostech.
I myself, as well as the Director-General, have regularly updated that Committee.
CzechKonstatuji, že mé pozměňovací návrhy, které na to upozorňují, jsou pravidelně odmítány.
I should say that my amendments, which highlight this fact, are regularly rejected.
CzechDále musí být Parlament pravidelně informován o veškerých iniciativách v této oblasti.
Furthermore, Parliament must be informed regularly of any initiatives in this field.
CzechZároveň bude nutné mít kabel po ruce, pokud obrázky importujete pravidelně.
You'll also need to keep the cable handy if you import pictures regularly.
CzechPravidelně ho také měňte a nepoužívejte stejné heslo v jiných službách.
Also, change it periodically and avoid using the same password for other services.
CzechPravidelně jsme v televizi vídávali záběry rodin ponechaných v zahraničí.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
CzechTento systém však má slabá místa a musí být pravidelně aktualizován.
However, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
CzechZa čtvrté musí EU pravidelně zveřejňovat výsledky zátěžových testů.
Fourthly, the results of stress tests by the EU need to be published regularly.
CzechPane komisaři, žádáme, aby byl seznam surovin pravidelně aktualizován.
Commissioner, we call for the list of raw materials to be updated regularly.
CzechČíselné údaje, které jsou pravidelně publikovány na mezinárodní úrovni, to neustále potvrzují.
The figures regularly published at international level constantly confirm this.
CzechSpolečnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace, které pomáhají předcházet online útokům.
Microsoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
CzechA co když jsou takové "propagaci" vystavováni pravidelně a bez omezení?
What if they are exposed to such special 'promotion' regularly and without restriction?
CzechOperační systém i antivirový program by měly být pravidelně aktualizovány.
Both your operating system and your antivirus program should be updated on a regular basis.