česko-anglicko překlad pro "pravidelný"

CS

"pravidelný" anglický překlad

volume_up
pravidelný {příd. jm. m.}
EN
CS

pravidelný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Jako pravidelný cestující letecké dopravy tomu mohu těžko uvěřit.
As a regular air traveller, I find that difficult, if not impossible, to believe.
Máme spolu s Komisí zavedené mechanismy pro pravidelný přezkum přechodných pravidel.
We have mechanisms in place for the regular review of the transitional rules together with the Commission.
Za ta léta rozvinulo množství našich služeb pravidelný dialog se zúčastněnými stranami.
Over the years, a large number of our services have developed regular dialogue with stakeholders.

Příklady použití pro "pravidelný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak vidíte, je tam zvláštní, pravidelný vzorec pro tento údaj. ~~~ Dva nárůsty ročně.
As you can see, there's a kind of odd, regular pattern in the data, twin peaks every year.
CzechJako pravidelný cestující letecké dopravy tomu mohu těžko uvěřit.
As a regular air traveller, I find that difficult, if not impossible, to believe.
CzechZa ta léta rozvinulo množství našich služeb pravidelný dialog se zúčastněnými stranami.
Over the years, a large number of our services have developed regular dialogue with stakeholders.
CzechMáme spolu s Komisí zavedené mechanismy pro pravidelný přezkum přechodných pravidel.
We have mechanisms in place for the regular review of the transitional rules together with the Commission.
CzechPravidelný dialog mezi Komisí a zástupci občanské společnosti začal před třiceti lety.
Regular dialogue between the Commission and representatives of civil society began over thirty years ago.
CzechDíky této dohodě navážeme pravidelný dialog o těchto otázkách a dosáhneme lepších výsledků.
With this agreement we will establish a regular dialogue to advise on these issues and achieve better results.
CzechZahrnují také návrhy na pravidelný přezkum používání subhumánních primátů na úrovni Evropské unie.
They also include proposals for regular review of the use of non-human primates at European Union level.
CzechNež se tak stane, předsednictví zajistí, aby se s Evropským parlamentem uskutečňoval pravidelný dialog.
Until this time, the Presidency will ensure that there is a regular dialogue with the European Parliament.
CzechKomise se těší na pravidelný dialog s Parlamentem o prioritách, na které se má v roce 2009 soustředit.
The Commission looks forward to regular dialogue with Parliament on the priorities to be taken forward in 2009.
CzechRád bych zdůraznil, že evropský a malajský parlament spolu udržují pravidelný a plodný kontakt.
I would like to point out that the European Parliament and the Malaysian Parliament enjoy regular and fruitful contact.
CzechŽádná nátlaková skupina zastupující komerční zájmy by neměla mít pravidelný přístup do evropských orgánů.
No pressure group representing commercial interests should obtain a permanent pass to the European institutions.
CzechTo však vyžaduje pravidelný dialog s občanskou společností, místními vládami a především s parlamenty.
However, that requires a regular dialogue with the social midfield, local governments and above all with parliaments.
CzechV rámci Rady pro lidská práva byl v dubnu spuštěn nový mechanismus, tedy všeobecný pravidelný přezkum.
In April a new mechanism, the universal periodic review, was launched within the framework of the Human Rights Council.
CzechJeden z mnoha – pravidelný uživatel internetu.
One of the majority – a regular internet user.
CzechMusíme zajistit pravidelný tok prostředků, který umožní vyplácení plateb příjemcům v průběhu realizace programů.
There must be a regular flow of funds that allows payments to be made to beneficiaries as programmes are implemented.
CzechJe to pravidelný proces v rámci Komise.
It is a regular process within the Commission.
CzechPodle této dohody je pravidelný přístup do prostor Parlamentu povolen pouze registrovaným zástupcům zájmových skupin.
Under this agreement, permanent access to the Parliament premises is allowed only to the registered interest representatives.
CzechUdržujeme také pravidelný kontakt s místními a mezinárodními nevládními organizacemi, které se zabývají otázkami lidských práv a demokracie.
It is also in regular contact with local and international NGOs dealing with human rights and democracy.
CzechSouhlasím s názorem, že pravidelný přezkum pokroku dosaženého z hlediska cílů Paktu by vytvořil významnou přidanou hodnotu.
I agree that there would be significant added value in periodically reviewing progress against the objectives of the pact.
CzechEvropská unie vede s Japonskem pravidelný dialog o lidských právech dotýkající se všech oblastí zájmu EU - včetně práv žen.
The European Union is conducting a regular human rights dialogue with Japan, touching on all the EU's concerns - including women's rights.