česko-anglicko překlad pro "pravdivý"

CS

"pravdivý" anglický překlad

volume_up
pravdivý {příd. jm. m.}
CS

pravdivý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
To vyplynulo z tajného dokumentu zveřejněného deníkem El País, který se ukázal jako pravdivý.
This emerged from a secret document published by El País that turned out to be true.
(smích) Říká se, že cokoliv pravdivého řeknete o Indii, má svůj opak, který je také pravdivý.
(Laughter) There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true.
Tento názor je natolik pravdivý, že země jako Norsko chtěla požádat Kubu, aby zasáhla místo něj.
So true is this, that a country like Norway wanted to ask Cuba to intervene on its behalf.
pravdivý (také: pravdomluvný)
pravdivý

Příklady použití pro "pravdivý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVědci tak nedávno připustili, že Hérodotův bláznivý příběh je vlastně pravdivý.
And so, recently, scientists have suggested that Herodotus' crazy story is actually true.
CzechPravdivý obraz poskytují poslední hodnotící studie, které provedly nezávislé orgány.
Recent evaluation studies by independent bodies have restored the truth.
CzechPoslyšte příběh, kde vůbec není jisté, zda je pravdivý, ale hodně lidí to říká.
There's the story, which is not absolutely certain to be right, but a lot of people told it.
CzechTo vyplynulo z tajného dokumentu zveřejněného deníkem El País, který se ukázal jako pravdivý.
This emerged from a secret document published by El País that turned out to be true.
CzechTento interaktivní film není žádným důkazem, není dokonce ani pravdivý.
This hyperactive film is not proof at all; it is not even truth.
CzechTento názor je natolik pravdivý, že země jako Norsko chtěla požádat Kubu, aby zasáhla místo něj.
So true is this, that a country like Norway wanted to ask Cuba to intervene on its behalf.
CzechPaní Mohácsiová řekla, že incident v Neapoli, který se týkal šestiměsíčního dítěte, nebyl pravdivý.
Mrs Mohácsi said that the incident in Naples involving the six-month old baby was untrue.
CzechZdá se mi, že tento odstavec kritizuje zásadu subsidiarity a není vůbec pravdivý.
It would appear to me that this article criticizes the principle of subsidiarity and there is no truth in it.
CzechTento text musíme opravit, protože není zcela pravdivý.
We must correct the text because it does not exactly represent the truth.
CzechJeho účetní říkají, že tato účetní uzávěrka nepodává pravdivý a poctivý obraz záležitostí jeho strany.
His accountants say that the accounts do not give a true and fair view of his party's affairs.
Czech(smích) Říká se, že cokoliv pravdivého řeknete o Indii, má svůj opak, který je také pravdivý.
(Laughter) There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true.
CzechA můj příběh, můj osobní příběh, je pravdivý důkaz věku chování, o kterém zde hovořím.
And my story, my personal story, is truly evidence for the age of behavior that I'm attempting to elaborate upon here.
CzechA teď budu mluvit o tom, že ten citát je pravdivý jen napůl.
And I am now going to argue that this is only half true.
CzechNa druhé straně rovněž projev pana Turmese byl v mnoha ohledech pravdivý, a to zejména, pokud jde o správu fondu.
On the other hand, Mr Turmes's speech was true in many respects, particularly concerning fund management.
CzechHlavním problémem, který je třeba hledat za fenoménem WikiLeaks, je zprostředkovávaný obsah, který je prokazatelně pravdivý.
The major issue that is behind WikiLeaks is its content, which they are demonstrating is true.
CzechProblém je, že tento příběh nebyl nikdy pravdivý.
Now the problem is that the story was always a lie.
CzechPravdivý příběh: Hledal jsem školu pro své dítě.
True story: I went looking for a school for my kid.
CzechTen "bláznivý příběh" by tedy mohl být pravdivý.
CzechToto je pravdivý příběh, můj osobní příběh.
CzechJasná a srozumitelná politická vůle a pravdivý diskurs jsou nezbytné podmínky pro znovunabytí důvěry našich občanů.
A clear and comprehensible political will and a discourse of truth are the necessary conditions for restoring our citizens' confidence.