CS

pravděpodobnosti {mužský rod }

volume_up
pravděpodobnosti
Občas jsou tyto pravděpodobnosti blízko jistotě.
Now, sometimes those probabilities are near certainties.
pod- nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti
under- or overweighting of low probabilities
The report talks of probabilities.

Příklady použití pro "pravděpodobnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechS největší pravděpodobností však není záměrem Unie čelit těmto odpovědnostem.
However, the Union most certainly does intend to face up to its responsibilities.
CzechPrvní řádek reklamy je ten, jehož si zákazníci s největší pravděpodobností všimnou.
The first line of your ad is the one that customers are most likely to notice.
CzechZpráva předkládá vědecké důkazy s 60-70% pravděpodobností jako dokázaná fakta.
The report presents scientific findings with a 60-70 % probability as proven facts.
CzechTakže mohou být klamně positivní nebo negativní s menší pravděpodobností.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
CzechPozorováním jsme získali dva důkazy pravděpodobnosti, že život vznikne.
We have two pieces of observational evidence on the probability of life appearing.
CzechS největší pravděpodobností dojde ke standardizaci a zákazu určitých druhů použití magnetů.
There will most probably be standardisation, and a ban on certain uses for magnets.
CzechRychlá kontrola bude hledat viry všude, kde by se s velkou pravděpodobností mohly ukrývat.
The quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
CzechS největší pravděpodobností se nám to stalo včera nebo předevčírem.
We probably went through it yesterday, or the day before, or the day before that.
CzechPostoj Parlamentu s velkou pravděpodobností způsobí další rozšíření využívání opt-outu.
In all probability, the attitude of Parliament will lead to greater use of the opt-out.
CzechDěti, jimž je upřen přístup ke vzdělání, se s větší pravděpodobností stanou dětskými pracovníky.
Children denied access to education are more likely to be engaged in child labour.
CzechUživatelé s větší pravděpodobností kliknou na nadpis, který odpovídá jejich vyhledávacímu dotazu.
People are more likely to notice headlines that match what they're searching for.
CzechA způsob, jakým toho dosahují, je kombinace pravděpodobnosti a dat.
And the way they do this is through a combination of probability and data.
CzechNezaměstnanost roste a s největší pravděpodobností bude růst i nadále.
Unemployment is rising and most likely will go on rising.
CzechS jakou pravděpodobností, že bude zajištěna nezbytná jednomyslná shoda 27 členských států?
With what degree of probability that the necessary unanimous agreement of the 27 Member States will be secured?
CzechA učení je s největší pravděpodobností samoorganizující se systém.
And learning is most likely a self-organizing system.
CzechTakže jsme na 99 procent na cestě k úspěchu v boji proti obrně, a s největší pravděpodobností nám dojdou peníze.
So we are 99 percent of the way there on this goal and we're about to run short of money.
CzechTakže to moc nebylo o pravděpodobnosti, že vás chytí.
So it wasn't so much about the probability of being caught again.
CzechPokud používáte produkt, který fungoval ve Windows 7, bude s největší pravděpodobností fungovat i ve Windows 8.
If you have a product that worked in Windows 7, then most likely, it will work in Windows 8, too.
CzechSe vší pravděpodobností to bude první rozpočet, který zapadne mezi současný a nový legislativní rámec.
In all probability, it will be the first budget to fall between the current and new legislative frameworks.
CzechNeznámé aplikace mohou být s větší pravděpodobností nebezpečné.
Unrecognized apps are more likely to be unsafe.