česko-anglicko překlad pro "pravděpodobnější"

CS

"pravděpodobnější" anglický překlad

CS

pravděpodobnější {komparativ}

volume_up
pravděpodobnější

Příklady použití pro "pravděpodobnější" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBa co více, když zemře matka, je desetkrát pravděpodobnější, že zemře i dítě.
What is more, when the mother dies the child is 10 times more likely to die too.
CzechKdyž věci znáte, tak je pravděpodobnější, že vaše pocity odrážejí realitu.
But if you know stuff, you're more likely to have your feelings match reality.
CzechČím kratší je hledaný výraz, tím pravděpodobnější jsou užitečné výsledky.
The shorter your search term, the more likely it is that you'll get useful results.
CzechU chlapců je o 30 procent pravděpodobnější než u děvčat, že nedokončí školu.
Boys are 30 percent more likely than girls to drop out of school.
CzechJe pravděpodobnější, že se tak stane spíše na základě evropského přístupu než na vnitrostátní úrovni.
That is more likely to happen with a European approach than on a national basis.
CzechNikoli, je pravděpodobnější, že události minulého týdne jsou dokladem začínajícího konce.
No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end.
CzechPravděpodobnější je, že vzroste byrokracie a zvýší se náklady.
They are more likely to produce increased red tape and increased costs.
CzechJak víme, u žen je pravděpodobnější než u mužů, že budou zaměstnány za nejistých pracovních podmínek.
As we know, women are more likely to be in precarious jobs than men.
CzechJe mnohem pravděpodobnější, že to bude pouze velmi drahý zákusek.
It is much more likely to be just a very expensive dessert.
CzechJe čím dál pravděpodobnější, že míra finančních prostředků určená pro Wales bude výrazně snížena.
It seems increasingly likely that the level of funding available to Wales will reduce substantially.
CzechZnovu se tedy můžeme ptát, co je pravděpodobnější: Jsou to mimozemské talíře, chybná pozorování, nebo dokonce podvod?
Are UFOs alien spaceships or perceptual cognitive mistakes -- or even fakes?
CzechŽeny za stejnou práci vydělávají méně než muži a navíc je u nich pravděpodobnější, že budou obtěžovány.
Women earn less than men doing the same jobs and, in addition, they are more likely to be molested.
CzechTaké je pravděpodobnější, že v domácím prostředí budou pracovat přistěhovalci a lidé z marginalizovaných komunit.
Migrants and people from more marginalised communities are also more likely to work in a domestic situation.
CzechJe pravděpodobnější, že mají špatný slovník.
Why? It's more likely to be a bad dictionary.
CzechA každý z vás předpokladá že pokud psi na obojcích vás napadnou rychleji, že psi na obojcích jsou pravděpodobnější.
And each one of you assumed that if dogs on leashes came more quickly to your mind, then dogs on leashes are more probable.
CzechPřeji jí hodně štěstí, ale pravděpodobnější je, že tato idiotská politika skončí katastrofou pro všechny zúčastněné.
Well good luck to her, but what is more likely to happen is that this idiotic policy results in disaster for all concerned.
CzechA já tvrdím, že již dnes je pravděpodobnější, že se kdokoliv z nás stane obětí zločinu online, než zde v reálném světě.
And I claim it's already today that it's more likely for any of us to become the victim of a crime online than here in the real world.
CzechOč méně toho uděláme do roku 2020, o to více toho budeme muset udělat v následujících letech a o to je pravděpodobnější, že to bude nákladné.
The less we have done by 2020, the more we have to do afterwards, and the more likely that it will be expensive.
CzechV dlouhodobějším horizontu je pravděpodobnější, že tohoto cíle bude dosaženo, avšak ve skutečnosti záleží na způsobu organizace.
In the longer term this will probably be more likely to achieve the aim, but in reality it depends on how it is actually organised.
CzechAle pravděpodobnější je tohle.