česko-anglicko překlad pro "pravděpodobný"

CS

"pravděpodobný" anglický překlad

volume_up
pravděpodobný {příd. jm. m.}
volume_up
méně pravděpodobné {přísl.}
CS

pravděpodobný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pravděpodobný (také: potencionální)
volume_up
likely {příd. jm.}
Komise chápe pravděpodobný hospodářský vliv uzavření rtuťových dolů na tento region.
The Commission understands the likely economic impact on the region if the mercury mine is closed.
Jedná se o velmi pravděpodobný výsledek.
It is a very likely result.
Zajisté se jedná o velmi pravděpodobný vývoj vzhledem k neuvěřitelné výši dluhů zatěžujících ekonomiky, které je prostě nejsou schopny platit.
Surely, this is a very likely development, given the incredible level of debts that have been loaded onto economies that are simply unable to pay.
pravděpodobný (také: možné, možný, potencionální)
pravděpodobný (také: předpokládaný)
Myslím, že možná vznik prvních buněk byl tak pravděpodobný jako vznik hvězd.
I think that perhaps the emergence of the first cells was as probable as the emergence of the stars.
pravděpodobný (také: přesvědčivý, přijatelný)
pravděpodobný (také: očekávaný, předpokládaný)
pravděpodobný
pravděpodobný

Příklady použití pro "pravděpodobný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKomise chápe pravděpodobný hospodářský vliv uzavření rtuťových dolů na tento region.
The Commission understands the likely economic impact on the region if the mercury mine is closed.
CzechMyslím, že možná vznik prvních buněk byl tak pravděpodobný jako vznik hvězd.
I think that perhaps the emergence of the first cells was as probable as the emergence of the stars.
CzechJedná se o velmi pravděpodobný výsledek.
CzechZajisté se jedná o velmi pravděpodobný vývoj vzhledem k neuvěřitelné výši dluhů zatěžujících ekonomiky, které je prostě nejsou schopny platit.
Surely, this is a very likely development, given the incredible level of debts that have been loaded onto economies that are simply unable to pay.
CzechPaní Doyleová, pokud jde o financování z veřejných prostředků, zkušenost z minulosti ukázala, že v době krize je velice pravděpodobný odliv prostředků soukromého financování.
Ms Doyle, as regards public funding, the experience of the past has shown that, in times of crisis, private financing most likely goes down.
CzechPravděpodobný výsledek snížení financování Walesu a Spojeného království bude mít obrovský dopad na mou zemi jako na celek, což ovlivní i odvětví zemědělství.
The likely result of the reduction in funding to Wales and the UK will have a major impact on our country as a whole which will affect the farming sector as well.
CzechProto by se přistěhovalectví nemělo zajisté považovat především za bezpečnostní fenomén a už vůbec ne za pravděpodobný zdroj terorismu, jak se o něm diskutuje v Evropě.
As a result, immigration should surely not be treated primarily as a police phenomenon, let alone as a likely source of terrorism, as it has ended up being discussed in Europe.