česko-anglicko překlad pro "pravý"

CS

"pravý" anglický překlad

volume_up
pravý {příd. jm. m.}
volume_up
práva {ž mn. č.}
EN
volume_up
právem {přísl.}
volume_up
práva {stř mn. č.}
EN
CS

pravý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Vytváří vhodnou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a právy duševního vlastnictví.
It strikes the right balance between consumer protection and intellectual property rights.
Pravý okraj: Otevře ovládací tlačítka (Hledání, Sdílení, Start, Zařízení a Nastavení).
Right edge: Opens the charms (Search, Share, Start, Devices, Settings).
Přijetí vašich zpráv ke třem uvedeným tématům tedy přichází v pravý čas.
Your reports on these three topics have therefore come at the right time.
To je dobrá rovnováha mezi právy duševního vlastnictví a právy spotřebitelů.
This is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers.
. - (NL) Zpráva mého kolegy pana poslance Cadeca přichází v pravý čas.
. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
Našli jsme dobrou vyváženost mezi bezpečností a občanskými právy.
We have found a good balance between security and citizens' rights.
A v tom je ten pravý zážitek z živého koncertu.
This is the true experience of a live concert.
Unfortunately, exactly the opposite is true.
Je tedy zajímavé, že zde je pravý opak pravdou.
So it is interesting that the reverse is true here.
To je ten pravý rozpor či dilema, jež budeme zítra muset vyřešit.
This is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Toto má být ten pravý vzkaz, který chcete poslat občanům Evropy?
Is this the real message that you want to send to the people of Europe?
Ale ve skutečnosti, podle mého výzkumu na Institutu pro budoucnost, je pravdou pravý opak.
Maybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world."
Je pravděpodobné, že jeden z nich bude ten pravý a další budou zbytečné.
It is likely that one of these will be genuine and the others superfluous.
Pravý systém Windows je kopie systému Windows licencovaná a publikovaná společností Microsoft.
Genuine Windows is a copy of Windows that's licensed and published by Microsoft.
Další informace naleznete v tématu Co je pravý systém Windows?
For more information, see What is genuine Windows?
pravý (také: autentický, věrohodný)
Pravý parmezánský sýr si zaslouží značku jakosti EU.
Authentic Parmesan cheese is stamped with an EU quality label.
Jako správný Ital z oblasti Emilia-Romagna si ze zákusků cením jedině těch "alla bolognese", neboť u nich si mohu být jistý, že jejich prastarý recept je pravý.
As a good Italian and Emilia-Romagnan, the only 'pies' that I enjoy are those of the 'alla bolognese' kind, since I can be sure that the age-old recipe is authentic.
pravý
volume_up
dexter {příd. jm.}
pravý (také: nefalšovaný, ryzí)
volume_up
pukka {příd. jm.}
pravý (také: autentický)
volume_up
pucka {příd. jm.}
pravý
Při výběru motivu můžete pohledem na pravý dolní roh miniatury motivu zjistit, zda se mění či nikoli.
When choosing a theme, you can tell whether it changes by looking at the lower right hand corner of the theme's thumbnail image.

Příklady použití pro "pravý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotřebujeme legální migrující pracovníky s právy a povinnostmi, a nikoliv otroky.
What we need are legal immigrant workers with rights and obligations, not slaves.
Czech. - (NL) Zpráva mého kolegy pana poslance Cadeca přichází v pravý čas.
in writing. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
CzechV Evropské unii nelze hospodářské vztahy nikdy upřednostňovat před lidskými právy.
Human rights must never give way to economic relations in the European Union.
CzechNesouhlasím s názorem paní Trüpelové, že jsme ustoupili - pravý opak je pravdou!
I do not share the opinion of Mrs Trüpel that we have given way - quite the opposite!
CzechMohou jednoduše následovat životní cestu svých rodičů, nebo dělat pravý opak.
They can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
CzechJe v ní zdůrazněna i skutečná rovnováha s občanskými a spotřebitelskými právy.
It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
CzechOrganizace Memorial zabývající se lidskými právy hraje v tomto ohledu zásadní roli.
The human rights organisation Memorial plays a central role in this respect.
CzechPřihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy administrátora.
Log on to your computer with a user account that has administrator rights.
CzechMyslela jsem, že když budu mít ten pravý dům, to pravé auto, případně toho pravého muže,
I thought if I had the right house or the right car or the right man in my life,
CzechPane předsedající, my představujeme Evropu řídící se právy, a to právy pro všechny.
Mr President, we are representing a Europe of rights and of rights for all.
CzechTo tedy znamená, že práva vymezená v Listině nebudou právy Společenství.
This means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
CzechNásilnosti v Tibetu nesouvisejí pouze s lidskými právy, ale rovněž s dělbou moci.
The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
CzechZaprvé musí existovat rovnováha mezi občanskou bezpečností a občanskými právy.
Firstly, there must be a balance between civil security and civil rights.
CzechPrávy občanů a hospodářskými otázkami se zabývají samostatné dokumenty.
The rights of citizens and economic issues are dealt with in separate documents.
CzechRespektování zvyklostí a tradic nesmí být v rozporu se základními právy žen.
Respect for customs and traditions must not infringe the fundamental rights of women.
CzechSpolupracujme na tom, abychom nalezli rovnováhu mezi právy a povinnostmi.
Let us work together to find this balance between rights and responsibilities.
CzechProblém v Bulharsku týkající se kupování hlasů ale ukazuje na pravý opak.
However, the problem in Bulgaria of vote buying indicates the exact opposite.
CzechHospodářská nadřazenost i nadále vítězí nad hodnotami a lidskými právy.
The primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
CzechJá naopak říkám "Vítejte, pracovníci ze všech zemí", se stejnými právy ve všech oblastech.
I say 'Welcome to workers from all countries' on an equal footing in all fields.
CzechProto věřím, že tato zelená kniha je dobrým nástrojem, který přichází v pravý čas.
That is why I believe that this Green Paper is a good tool that comes at the right time.