česko-anglicko překlad pro "prarodiče"

CS

"prarodiče" anglický překlad

volume_up
prarodiče {m/ ž mn. č.}
EN
CS

prarodiče {mužský/ ženský rod množné číslo}

volume_up
prarodiče
Nemůže ale odebrat pouze složku s názvem Děti nebo Prarodiče.
However, you can't remove only the folder called Children or Grandparents.
Moji pra-prarodiče zemřeli, všichni, když jim bylo kolem 60ti let.
My great-grandparents died, all of them, by the time they were 60.
jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče
other than your spouse, (grand)children and (grand)parents

Příklady použití pro "prarodiče" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes žijeme v průměru o 34 let déle než naši pra-prarodiče.
We are living on average today 34 years longer than our great-grandparents did.
Czechprarodiče mě neustále uhánějí o památeční videa a fotografie mé dcery.
My grandparents keep asking for a keepsake of videos and pictures I've collected of my daughter.
CzechNemůže ale odebrat pouze složku s názvem Děti nebo Prarodiče.
However, you can't remove only the folder called Children or Grandparents.
CzechMoji pra-prarodiče zemřeli, všichni, když jim bylo kolem 60ti let.
My great-grandparents died, all of them, by the time they were 60.
CzechJedná se o mnoho tradičních pravidel, které pramení z autorit, jakými jsou muži, prarodiče a další.
It's a lot of traditional imposing coming by authority figures such as the men, the grandparents and so on.
Czechjiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče
other than your spouse, (grand)children and (grand)parents
CzechA před tím než byl zatčen, zavraždil svoje prarodiče, svoji matku a pět studentek na Univerzitě Santa Cruz.
And before he was arrested, he had murdered his grandparents, his mother and five co-eds at UC Santa Cruz.
CzechMoji prarodiče to dotáhli k 70ti.
CzechV Polsku a pobaltských státech stále žijí lidé, kteří ztratili rodiče, prarodiče, ale nikdo si je nepamatuje.
There are people still living today in Poland and in the Baltic States who have lost their parents, their grandparents, but no one remembers them.
CzechKdo byli moji prarodiče?
CzechV éře, kdy vykonáváme velmi malou fyzickou aktivitu, má pro nás sport mnohem větší význam, než jaký měl pro naše rodiče a prarodiče.
In an era when we do very little physical activity, sport has much greater significance for us than it did for our parents and grandparents.
CzechJak jste však prohlásil, pociťují nyní mnozí rodiče a prarodiče obavy kvůli studii německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizik.
However, many parents and grandparents are now concerned - as you said - because of the studies by the German Federal Institute for Risk Assessment.
CzechPrarodiče tu často vychovávají svá vnoučata, protože rodiče je kvůli alkoholismu, domácímu násilí a všeobecné apatii vychovávat nemohou.
Frequently, grandparents are raising their grandchildren because parents, due to alcoholism, domestic violence and general apathy, cannot raise them.
CzechKdyž si vezmete své rodiče a prarodiče, přinejlepším vyfotili několik fotek, natočili domácí video nebo si psali deník, který teď leží někde v krabici.
So when you think about your parents or your grandparents, at best they may have created some photos or home videos, or a diary that lives in a box somewhere.
CzechPřípadně se mohou rozhodnout pečovat o své rodiče či prarodiče, což starší ženy znovu přivede do situace, v níž nejsou schopny se vrátit do zaměstnání.
Alternatively, they might decide to look after their parents or grandparents, which again puts older women in a situation where they are unable to return to work.
CzechDoma se dívám kolem sebe a vidím sebevědomou pluralistickou společnost, velmi vzdálenou introspektivnímu sektářskému Irsku, ve kterém byli vychováváni naši rodiče a prarodiče.
I look around me at home and I see a confident, pluralistic society far removed from the introspective sectarian Ireland in which our parents and grandparents were raised.
CzechMimochodem se to netýká pouze rodičů, ale také prarodičů - velmi často jsou to prarodiče, kteří jako první koupí mobilní telefon svým vnoučatům, aby s nimi mohli komunikovat.
By the way, it concerns not only parents but also grandparents -very often grandparents are the first to buy a mobile phone for their grandchildren, in order to communicate with them.