česko-anglicko překlad pro "praní"

CS

"praní" anglický překlad

CS

praní {střední rod}

volume_up
praní
volume_up
laundering {podstatné jméno}
Praní špinavých peněz a organizovaný zločin zůstávají ve středu zájmu.
Money laundering and organised crime remain areas of concern.
Ani neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
Účelem těchto kontrol hotovosti je boj proti praní peněz a jiné trestné činnosti.
These cash controls are aimed at fighting money laundering and other criminal activities.
praní (také: mytí, propírání, umývání)
volume_up
washing {podstatné jméno}
Podívejte se, Švédsko ještě před dvěma generacemi – nabírání vody v potoce, ohřívání na ohništi a praní tímto způsobem.
Look here, two generations ago in Sweden -- picking water from the stream, heating with firewood and washing like that.
praní (také: mytí, naplavenina, prádlo, umytí)
volume_up
wash {podstatné jméno}
Protože pro spoustu žen je praní stále těžká práce.
Because it remains hard work for women to wash.
Podívejte se, Švédsko ještě před dvěma generacemi – nabírání vody v potoce, ohřívání na ohništi a praní tímto způsobem.
Look here, two generations ago in Sweden -- picking water from the stream, heating with firewood and washing like that.
praní

Příklady použití pro "praní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSchvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
CzechNesmíme zahazovat jejich zkušenosti nebo opomíjet jejich přání nadále pracovat.
We must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
CzechAni neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
CzechTo znamená, že je to jen nafouklá bublina obalená spoustou hezkých slov a přání.
This means it is just a lot of hot air surrounded by a lot of nice words and wishes.
CzechJeho vytrvalé odmítání respektovat přání voličů zasluhuje důrazné odsouzení.
His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
CzechV této souvislosti bych se rád obrátil na Evropskou radu a vyjádřil tři přání.
Against this background, let me address three wishes to the European Council.
CzechOna řekla, "Hej, JR, tvoje přání není o záchraně světa, ale o jeho změně k lepšímu."
She said, "Hey, JR, your wish is not to save the world, but to change the world."
CzechSdílím přání pana Nassauera, aby se činilo více rozhodnutí na úrovni členských států.
I share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
CzechNová vláda jednoty by měla skutečně reprezentovat přání tuniské společnosti.
The new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
CzechHlasoval jsem proti rozhodnutí, neboť obsahuje příliš mnoho toužebných přání.
I voted against the resolution because it contains too much wishful thinking.
CzechChci připomenout toto lidové maďarské přání a popřát vám požehnaný nový rok.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Czech. - (SV) Tento návrh usnesení obsahuje množství různých myšlenek a přání.
in writing. - (SV) The motion for a resolution contains many different ideas and wishes.
CzechProto musíme respektovat přání spotřebitelů, kteří takové potraviny odmítají.
Ultimately, we have to respect the wishes of consumers, who reject this type of food.
CzechDocela nechápu vaše přání ohledně účasti nevládních organizací na volební kampani.
I do not fully understand your desire to see NGOs participate in the election campaign.
CzechTo není socialistický požadavek nebo požadavek skupiny PPE; je to naše společné přání.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
CzechPane předsedo, naléhavě Vás žádám, abyste jednotkám v poli předal naše přání zdaru.
I would urge you, Mr President, to convey our good wishes to the troops on the ground.
CzechRovněž se nemýlí ve svém přání uplatňovat podmíněný přístup na naše trhy.
He is also quite right in his wish to implement conditional access to our markets.
CzechMoje dnešní výzva jednat, moje přání pro TED, zní takto: Ctěte smlouvy.
The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties.
CzechÚčelem těchto kontrol hotovosti je boj proti praní peněz a jiné trestné činnosti.
These cash controls are aimed at fighting money laundering and other criminal activities.
CzechTato zpráva vyjadřuje skutečné přání přiblížit se k znalostní společnosti.
This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.