česko-anglicko překlad pro "praktiky"

CS

"praktiky" anglický překlad

volume_up
praktiky {ž mn. č.}
volume_up
praktika {stř mn. č.}
volume_up
obchodní praktiky {mn. č.}
CS

praktiky {ženský rod množné číslo}

volume_up
praktiky (také: pokyny, směrnice)
Tyto praktiky nelze ospravedlnit na základě kulturních nebo náboženských tradic.
These practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
Rozhodně odsuzuji diktátorské praktiky režimu prezidenta Lukašenka.
I strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
Zavádějící praktiky katalogových firem způsobují mnoha společnostem problémy.
The misleading practices of business directories are causing problems for numerous companies.

Příklady použití pro "praktiky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAť tak učiní aspoň nyní, aby se již tyto nezákonné praktiky nikdy neopakovaly.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
CzechJsem proti potratům a nemohu podpořit dokument, který tyto praktiky prosazuje.
I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
CzechZnám velmi dobře tyto praktiky, ale nic nemůže ospravedlnit historickou pomstu.
I am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
CzechTyto praktiky nelze ospravedlnit na základě kulturních nebo náboženských tradic.
These practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
CzechZ toho důvodu jsem hlasoval pro tuto zprávu, která se snaží tyto praktiky omezit.
Therefore, I have voted in favour of this report, which aims to restrict these practices.
CzechObdrželi jsme obrovské množství peticí se stížnostmi na tyto konkrétní praktiky.
We have received an enormous number of petitions complaining about precisely this practice.
CzechTyto praktiky jsou dnes jako samovolné dědictví používány proti Maďarům.
The spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
CzechTyto podvodné praktiky samozřejmě nepřinášejí spotřebitelům ani podnikatelům žádnou hodnotu.
Of course, these scams represent no value whatsoever to the consumer or businesses.
CzechRozhodně odsuzuji diktátorské praktiky režimu prezidenta Lukašenka.
I strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
CzechPodobné praktiky nesmí procházet bez důrazné reakce ze strany evropských orgánů.
Such practices must not be allowed to pass without a strong reaction from European institutions.
CzechTyto škodlivé tradiční praktiky se denně týkají mnoha dívek a žen v Evropě.
These harmful traditional practices affect many girls and women in Europe on a daily basis.
CzechVíme, jak se tyto praktiky v oblasti práce v domácnosti bohužel rozmohly.
In the area of domestic work, we know how these practices have, unfortunately, developed.
CzechZavádějící praktiky katalogových firem způsobují mnoha společnostem problémy.
The misleading practices of business directories are causing problems for numerous companies.
CzechVeřejné mínění je velmi citlivé a odsuzuje zbytečné a bolestivé praktiky.
Public opinion is very sensitive and completely opposed to unnecessary, painful practices.
CzechPraktiky jako vydávání osob a utajovaná zadržení porušují lidská práva.
Practices referred to as renditions and secret detentions are a violation of human rights.
CzechA Parlament to udělá, pane komisaři, pokud své praktiky nezměníte.
Parliament will do this, Commissioner, unless you change these practices.
CzechKlamavá reklama a nečestné obchodní praktiky škodí vnitřnímu trhu.
Misleading advertising and dishonest trading practices are bad for the Internal Market.
CzechA tohle je z dokumentu "Sexuální praktiky a kontrola porodnosti mezi Uvulity."
And this is from a documentary called "Sexual Practices and Populations Control Among the Uvulites."
CzechMám za to, že takové praktiky jsou otřesným porušením lidského práva na osobní integritu.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
CzechProto tedy musíme vyzvat LTTE a síly, které za touto organizací stojí, aby tyto praktiky ukončily.
So we need to call on the LTTE and the forces behind the LTTE to end these practices.