česko-anglicko překlad pro "praktikovat"

CS

"praktikovat" anglický překlad

volume_up
praktika {stř mn. č.}
volume_up
praktiky {ž mn. č.}
volume_up
obchodní praktiky {mn. č.}
CS

praktikovat {sloveso}

volume_up
Musí jim být umožněno zůstat pohromadě, aby mohli praktikovat svou víru.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Právo náboženských skupin shromažďovat se a praktikovat své náboženství musí být bezvýhradné.
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Je to svoboda náboženství praktikovat.
It is the freedom to practise religion.

Příklady použití pro "praktikovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusí jim být umožněno zůstat pohromadě, aby mohli praktikovat svou víru.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
CzechJe nejvyšší čas, aby civilizované země přestaly praktikovat potraty.
It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
CzechPrávo náboženských skupin shromažďovat se a praktikovat své náboženství musí být bezvýhradné.
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
CzechPřed Al Jazeerou začli praktikovat tribalismus.
In front of Al Jazeera, they started creating tribalism.
CzechJe to svoboda náboženství praktikovat.
CzechJela jsem tam s cílem zdůraznit potřebu toho, aby se všechny náboženské skupiny na světě dokázaly sejít a svobodně praktikovat víru.
I went there to underline the need for all religious groups around the world to be able to gather and to worship freely.
CzechKřesťané a jejich společenství stále nemohou svobodně praktikovat své přesvědčení, jak by to mělo být možné v demokratickém státě.
Christians and their communities are still not able to exercise their belief freely as they should be in a democratic state.
CzechZadruhé, každý člověk v Iráku musí mít možnost praktikovat ve své zemi svoji víru a my odsuzujeme jakýkoli útok na tuto svobodu.
Secondly, every person in Iraq must be allowed to practise their faith in the country, and we condemn any attack on that freedom.
CzechMy všichni bez ohledu na náš názor na jednotlivá náboženství musíme uznat, že lidé mají právo v klidu praktikovat své náboženství.
All of us, whatever our views of individual religions, must admit that people have the right to practise their religion in peace.
CzechV současné době je možné praktikovat obchodní dumping, aniž by byla porušena antidumpingová pravidla Světové obchodní organizace.
Nowadays, it is possible to practise trade dumping without infringing the anti-dumping rules of the World Trade Organisation (WTO).
CzechVelmi chytří pouliční prodavači v Buenos Aires se rozhodli praktikovat cenovou diskriminaci ke škodě kteréhokoliv cizineckého turisty.
Very clever Buenos Aires street vendors decided to practice price discrimination to the detriment of any passing gringo tourists.
CzechMoje otázka zní: Pokud Evropa coby kolébka křesťanství nebude hájit křesťany a jejich svobodu praktikovat své náboženství, kdo bude?
My question is this: if Europe, as the cradle of Christianity, fails to defend Christians and their freedom to practise their religion, then who will?
CzechJako Evropané se snažíme zajistit, aby každý člověk v Evropě mohl svobodně praktikovat náboženství, které je nejblíže jeho srdci a svědomí.
As Europeans, we try to ensure that everyone in Europe can freely practise the religion which allows them to follow their heart and conscience.
CzechMy všichni chceme efektivní a důvěryhodnou Komisi, která bude plně využívat své právo iniciativy a nebude se bát praktikovat metodu Společenství.
We all want an effective and credible Commission, one that makes full use of its power of initiative and that is not scared to practise the Community method.
CzechTo je velmi důležité, protože zavést mezikulturní dialog, praktikovat jej a udělat z něj součást našich životů vyžaduje hodně tvořivosti a inovace.
That is very important, because it takes a lot of creativity and innovation to establish intercultural dialogue, to practise it and make it part of our lives.
CzechAktivita ze strany Parlamentu je nezbytná jak k posílení důvěry spotřebitelů, tak k povzbuzení a podpoře výrobců, jež chtějí praktikovat přeshraniční obchod.
Parliament's action is necessary both to strengthen consumer confidence and to encourage and support manufacturers wishing to engage in cross-border trade.
CzechMáme před sebou nesmírnou příležitost, a jak se jí chopíme, může ovlivnit miliony lidí a praktikovat preventivní medicínu v celosvětovém měřítku.
So there's a critical window of opportunity we have to make an important difference that can affect the lives of literally millions of people, and practice preventive medicine on a global scale.
CzechJako muslimům je jim odpíráno právo praktikovat svobodně své náboženství, což je právo, které v EU považujeme za základní, a jejich mešity jsou ničeny a znesvěcovány.
As Muslims, they are being denied the right to practise their faith freely, a right that we in the EU recognise as fundamental, and their mosques have been damaged and desecrated.