česko-anglicko překlad pro "pragmatismus"

CS

"pragmatismus" anglický překlad

CS

pragmatismus {mužský rod }

volume_up
pragmatismus
volume_up
pragmatism {podstatné jméno}
Na obou stranách převažuje smysl pro konstruktivní pragmatismus.
There is a predominant sense of constructive pragmatism on both sides.
Dámy a pánové, pragmatismus se projevuje v praxi, ale také jako stav mysli.
Ladies and gentlemen, pragmatism is manifest both in practice and as a state of mind.
To bude od této sněmovny i Rady vyžadovat pružný přístup a tvůrčí pragmatismus.
That will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.

Příklady použití pro "pragmatismus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDámy a pánové, pragmatismus se projevuje v praxi, ale také jako stav mysli.
Ladies and gentlemen, pragmatism is manifest both in practice and as a state of mind.
CzechTo bude od této sněmovny i Rady vyžadovat pružný přístup a tvůrčí pragmatismus.
That will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
CzechNepřemýšlejí v kategoriích dobra a zla, neboť pragmatismus takové kategorie nezná.
They do not think in terms of good and evil, because pragmatism does not recognise such categories.
CzechNa obou stranách převažuje smysl pro konstruktivní pragmatismus.
There is a predominant sense of constructive pragmatism on both sides.
CzechZnamená to, že pragmatismus a výsledky musí mít přednost.
This means that pragmatism and results must take precedence.
CzechPotřebujeme pragmatismus, odvahu a decentralizaci.
What we need is pragmatism, courage and decentralisation.
CzechPragmatismus našich činů musí jít ruku v ruce s vědomím, že budujeme Unii pro lidi a zásluhou lidí.
The pragmatism of our actions must go hand in hand with an understanding that we are building a Union for people and thanks to people.
CzechZvítězit musí realismus a pragmatismus.
Realism and pragmatism are the order of the day.
CzechCena, kterou jsme za to zaplatili, ve skutečnosti podkopala naše hodnoty a dovolila, aby pragmatismus triumfoval nad hodnotami.
The price we have paid was actually that we have undermined our values and let pragmatism triumph over values.
CzechDoufám, že pragmatismus zvítězí.
CzechPragmatismus nám říká, že důsledky připojení Bulharska a Rumunska jsou hluboké pro ty, kteří žijí daleko za schengenským prostorem.
Pragmatism dictates that the implications of Bulgaria and Romania joining are profound for those way beyond the Schengen area.
CzechŘešení problémů největší etnické menšiny v Evropě vyžaduje pragmatismus, a nikoli nějaký falešný srdceryvný liberalismus.
Managing the problems of the largest ethnic minority in Europe requires pragmatism, rather than some kind of fake bleeding-heart liberalism.
CzechFlexibilita a pragmatismus nutné k dosažení specifických výsledků by neměly zastiňovat celkovou situaci týkající se programu, cílů nebo výsledku dialogu.
The flexibility and pragmatism required in order to achieve specific results should not obscure the picture regarding the agenda, objectives or the result of dialogue.
CzechEvropská unie musí ve své politice vůči sousedním zemím na východě a v jiných oblastech uplatňovat stejný pragmatismus, jaký jí pomohl dosáhnout výsledků v minulosti.
In its policy towards the neighbouring countries in the East and elsewhere, the European Union must apply the same pragmatism that helped achieve results in the past.
CzechPane de Villiersi, jak jste řekl, zvrátil jsem dogmata, protože věřím v pragmatismus, ale upřímně nepřipisujte Lisabonu, smlouvě, nedostatky, které nemá.
Mr de Villiers, I have, as you say, overturned dogmas, because I believe in being pragmatic, but, honestly, do not ascribe to Lisbon, to the treaty, shortcomings that it does not have.
CzechJeho akční program úspěšně spojuje politickou rozhodnost, pragmatismus a taktní diplomacii, které jsou zcela nezbytné pro překonání současných krizí.
Its action programme has successfully combined political determination, pragmatism and tactful diplomacy, which are absolutely essential to be able to overcome the crises which have occurred.
CzechNesmíme zapomínat na to, že před více než padesáti lety byl právě pragmatismus klíčem k vytvoření Evropských společenství a i v současnosti je nadále klíčem k úspěchu.
We must not forget that more than fifty years ago it was precisely pragmatism that provided the key to the creation of the European Communities and it continues to be the key to success even today.