česko-anglicko překlad pro "pracující"

CS

"pracující" anglický překlad

volume_up
pracující {příd. jm.}
CS

pracující {přídavné jméno}

volume_up
pracující (také: pracovní, provozní, v provozu)
Nezávislé organizace zastupující pracující a chudé mají kritický význam.
Independent organisations representing working people and the poor are critical.
Takže bezdomovci, pracující bezdomovci, primárně zůstávají neviditelní.
So the homeless, the working homeless, primarily remain invisible.
Pracující třída má nezcizitelné právo na prvomájovou stávku a demonstrace.
The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
pracující
volume_up
worker {příd. jm.}
Nová kolektivní výjimka je navíc pro pracující výrazně příznivější než stávající režim.
In addition, the new, collective opt-out is significantly more worker friendly than the existing regime.
Lze dotovat tato opatření zaměřená na pracující, jestliže je zároveň dotován i podnik?
Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Povaha stresu, kterému pracující čelí, je dnes možná jiná, avšak tento stres není méně závažný.
Worker stresses may be different nowadays, but they are no less serious.

Příklady použití pro "pracující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa čtvrté, lidé pracující v Evropě musí zvýšit svoji efektivnost a produktivitu.
Fourth, people working in Europe must increase their efficiency and productivity.
CzechS růstem platů se zvedne také další břímě z ramen chudých a pracující třídy.
As wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
Czech34 % z lidí žijících v chudobě je nezaměstnaných a 14 % jsou chudí pracující.
Of these, 34% of people living in poverty are unemployed and 14% are working poor.
CzechPracující cítí, že nemají možnost, aby byl jejich hlas slyšet na nejvyšší úrovni.
Workers feel they have no opportunity to have their voice heard at the highest level.
CzechV současnosti jsou pracující vydáni napospas častým a riskantním změnám v zaměstnání.
These days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
CzechPracující třída má nezcizitelné právo na prvomájovou stávku a demonstrace.
The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
CzechPracující ženy jsou produktivnějšími členy společnosti a méně se podřizují.
Working women are more productive members of society and are less subjugated.
CzechNezávislé organizace zastupující pracující a chudé mají kritický význam.
Independent organisations representing working people and the poor are critical.
CzechLze dotovat tato opatření zaměřená na pracující, jestliže je zároveň dotován i podnik?
Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
CzechOdpor řecké dělnické třídy by měli podpořit všichni pracující z celé Evropy.
The fightback by the Greek working class should be supported by workers all over Europe.
CzechNáklady moderní politiky zaměstnanosti však nesmějí nést naši pracující.
However, the cost of a modern labour market policy must not be borne by our workers.
CzechJedná se o další ekonomickou zátěž, se kterou se irští pracující nesmíří.
This is a further economic burden which the working people of Ireland will not accept.
CzechPracující ženy jsou často pokládány za pracovnice "se zvýšeným rizikem" nebo "druhé třídy".
Working women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
CzechChudoba postihuje nejen naše mladé lidi a naše seniory, ale stále více i naše pracující.
Poverty affects our young people and our elderly, but also, increasingly, our workers.
CzechNezaměstnaní lidé a pracující nemohou od Bruselu očekávat vstřícnost - právě naopak!
Unemployed people and workers must not expect a welcome from Brussels - quite the opposite!
CzechHlasoval jsem pro, jelikož si myslím, že tato podpora je pro portugalské pracující důležitá.
I voted in favour because I believe this support is important for Portuguese workers.
CzechTakováto politika upřednostňuje pracující a zrušení strategie Evropské unie.
Such a policy favours the workers and abolition of the EU strategy.
CzechProto by měly mít stejné výsady jako ženy pracující mimo zemědělství.
That is why they should have the same privileges as women working outside agriculture.
CzechToto je nevýhodné nejen pro lidi pracující na černo, ale také pro finance dané země.
This is disadvantageous not only to people working illegally, but also to countries' finances.
CzechPane komisaři, není pravda, že se pracující mohou rozhodnout sami za sebe.
Commissioner, it is not true that workers can decide for themselves.