CS

pracovní síla {ženský rod}

volume_up
pracovní síla (také: námaha)
volume_up
labour {podstatné jméno} [brit. angl.]
Následná nedostatečná pracovní síla ohrožuje hospodářský rozvoj členských států EU.
The resulting shortage of labour poses a threat to the economic development of the EU Member States.
Levná pracovní síla je jako raketa, jejíž rychlost se stále zvyšuje.
This racket of cheap labour is growing at a very fast rate.
Ostatní pracují jako otrocká pracovní síla v Thajsku.
Others have been left to work as slave labour in Thailand.
pracovní síla (také: zaměstnanci)
volume_up
workforce {podstatné jméno}
Je to neuvěřitelná pracovní síla, která se tam vytváří. ~~~ Šanghaj.
. ~~~ It's an incredible workforce that's building there.
Pracovní síla budoucnosti se bude skládat z mladých lidí současnosti.
Tomorrow's workforce will be made up of today's young people.
Proškolená pracovní síla, která může věřit v udržitelnou výrobu v budoucnosti, je důležitá.
Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
pracovní síla
volume_up
labour force {podstatné jméno} [brit. angl.]
Vyškolená pracovní síla se požaduje také proto, aby se využily příležitosti, které nabízí strategický plán pro energetické technologie.
A well-trained labour force is also required in order to make use of the opportunities available within the SET programme.
Je však velmi důležité, aby pracovní síla pracující pro malé a střední podniky byla kvalifikovanější, než je v současnosti.
However, it is highly important that the labour force working for small and medium-sized enterprises be better qualified than at present.
Teoreticky všichni podporujeme Lisabonskou strategii, znalostní ekonomiku a kvalitní pracovní místa, kde nemůže být levná pracovní síla srovnatelnou výhodou.
Theoretically, we all support the Lisbon Strategy, a knowledge-based economy and high-quality jobs, where the comparative advantage cannot be a cheap labour force.
pracovní síla (také: lidská síla)
volume_up
manpower {podstatné jméno}
pracovní síla
volume_up
work force {podstatné jméno}
pracovní síla
volume_up
labor force {podstatné jméno} [am. angl.]

Příklady použití pro "pracovní síla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to neuvěřitelná pracovní síla, která se tam vytváří. ~~~ Šanghaj.
The next round comes in. ~~~ It's an incredible workforce that's building there.
CzechA tak jsem si odvodil, že všichni tamní Indové musí být pracovní síla.
And I got it in my head that all the Indians there must be workers.
CzechNásledná nedostatečná pracovní síla ohrožuje hospodářský rozvoj členských států EU.
The resulting shortage of labour poses a threat to the economic development of the EU Member States.
CzechProškolená pracovní síla, která může věřit v udržitelnou výrobu v budoucnosti, je důležitá.
Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
CzechPracovní síla budoucnosti se bude skládat z mladých lidí současnosti.
Tomorrow's workforce will be made up of today's young people.
CzechV důsledku nedostatku dobře placených pracovních míst odchází kvalifikovaná pracovní síla do velkých měst.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
CzechPracovní síla, o níž zde mluvíme, bývají zpravidla ženy, a ty byly dříve neviditelné.
The workforce that we are talking about is mostly made up of women and they have previously been invisible.
CzechLevná pracovní síla je jako raketa, jejíž rychlost se stále zvyšuje.
This racket of cheap labour is growing at a very fast rate.
CzechMusíme být schopni vytvořit pracovní místa a zajistit, aby naše pracovní síla byla lépe vyškolená a kvalifikovaná.
We have to be able to create jobs and make our workforce better trained and qualified.
CzechOstatní pracují jako otrocká pracovní síla v Thajsku.
Others have been left to work as slave labour in Thailand.
CzechS ohledem na pokles produktivity práce je však nutné, aby byla pracovní síla ještě více odborně připravena.
Against the backdrop of the increase in labour productivity, however, the workforce requires ever more training.
CzechTo Evropany na trhu práce znevýhodňuje, protože jim konkuruje levná pracovní síla odjinud.
That puts Europeans in a worse position on the labour market because they are forced to compete with cheap labour from elsewhere.
CzechPracovní síla tedy musí být přesunuta zpět na své ústřední místo v Evropě, aby náležitě hrála svou roli zakladatele demokracie.
Labour must then be restored to its central place in Europe, to play its due role as the founder of democracy.
CzechTo, co potřebujeme, je čerstvá pracovní síla pro náš trh práce.
It is not extra muscle power we need, however, or grey matter to exploit, but fresh labour for our labour market.
CzechProstřednictvím vzdělávání se vytváří lepší a konkurenčnější pracovní síla, která umožňuje dosažení rychlejšího růstu.
Through education a better and more competitive workforce is created, which in turn enables stronger growth to be achieved.
CzechDalším souvisejícím problémem jsou přesuny továren do zemí mimo Evropskou unii, ve kterých je levnější pracovní síla.
Another related problem is the transfer of factories to countries outside the European Union, where the workforce is cheaper.
CzechA tak by tu nebyla žádná pracovní síla.
CzechCíle Lisabonské strategie tedy z dlouhodobého hlediska podléhají tomu, že práci podpoří pracovní síla mimo EU.
Consequently, in the long term, the Lisbon Strategy's ambitious objectives are subject to the contribution of labour from outside the EU.
CzechČasto zaznívá, že v současné době největší komparativní výhodou těchto zemí již není levná pracovní síla, ale levná energie.
Many say that nowadays, the most important comparative advantage of these countries is no longer cheap labour but cheap energy.
CzechVyškolená pracovní síla se požaduje také proto, aby se využily příležitosti, které nabízí strategický plán pro energetické technologie.
A well-trained labour force is also required in order to make use of the opportunities available within the SET programme.

Podobné překlady pro "pracovní síla" anglicky

pracovní přídavné jméno
síla podstatné jméno
pracovní den podstatné jméno
pracovní plocha podstatné jméno
hnací síla
English
hnací síla podstatné jméno
English
gravitační síla podstatné jméno
pracovní doba podstatné jméno