česko-anglicko překlad pro "pracovní prostředí"

CS

"pracovní prostředí" anglický překlad

volume_up
pracovní prostředí {stř}
CS

pracovní prostředí {střední rod}

volume_up
pracovní prostředí

Příklady použití pro "pracovní prostředí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZatřetí, pro každého chceme vytvořit dobré pracovní prostředí.
Thirdly, we want to ensure a good working environment for everyone.
CzechNa zdraví má vliv výchova, získané návyky, stravování, pohyb, pracovní prostředí i bydlení.
Our upbringing, acquired habits, nutrition, exercise, working environment and housing all influence our health.
CzechChráníme v tomto případě pracovní místa, nejen životní prostředí, a to je podle mne stejně důležité.
In this case we are preserving jobs, not just the environment, something equally important in my opinion.
CzechMusíme zajistit, aby pracovní prostředí bylo příjemné.
We have to ensure that the work environment is pleasant.
CzechDnešní hlasování jasně ukazuje, že si všichni občané přejí lepší, bezpečnější a více zajištěné pracovní prostředí.
Today's vote clearly demonstrates that all citizens desire a better, safer and more secure working environment.
CzechKlademe značný důraz na pracovní podmínky, zabezpečení, ochranu prostředí a především na lidská práva.
We place a considerable emphasis on working conditions, security, protection of the environment and, above all, human rights.
Czech. - (PT) Evropský zájem o životní prostředí a pracovní podmínky ve třetích zemích si ve skutečnosti zaslouží naši dohodu.
in writing. - (PT) European concerns about the environment and working conditions in third countries merit our agreement in principle.
CzechV praxi ovšem již začleňujeme do svých dvoustranných obchodních dohod oblast lidských práv, ochranu životního prostředí a pracovní normy.
Indeed, already in our actions we do put human rights, environmental protection and labour standards in our bilateral trade agreements.
CzechTato úmluva vznikla v roce 2007 a upravuje významné otázky, jako například pracovní prostředí rybářů, dobu odpočinku a sociální zabezpečení.
This convention dates from 2007 and deals with important issues such as the fishermen's working environment, hours of rest and social security.
CzechTrpí tím nejen rybí populace, ale i mořské prostředí, a pracovní podmínky na palubě mnoha těchto plavidel jsou přímo otrokářské.
It is not only fish stocks but also the marine environment which stand to suffer. Working conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
CzechV praxi to napomůže vytvořit bezpečné pracovní prostředí a ochránit zdravotníky před krví přenášenými infekcemi způsobenými poraněním o ostré předměty.
In practice this will help to create a safe working environment and to protect health workers from blood-transmitted infections caused by sharp injuries.
CzechZ toho důvodu by však měl být zaměřen na podnikatele, kteří mohou vytvořit pracovní místa, udržovat životní prostředí a garantovat vysokou kvalitu výrobků.
However, for this reason it should be directed at entrepreneurs, so they can create jobs, maintain the environment and guarantee high quality products.

Podobné překlady pro "pracovní prostředí" anglicky

pracovní přídavné jméno
prostředí podstatné jméno
ochrana životního prostředí podstatné jméno
pracovní den podstatné jméno
pracovní plocha podstatné jméno
English
hodnocení vlivů na životní prostředí