česko-anglicko překlad pro "pracoviště"

CS

"pracoviště" anglický překlad

volume_up
pracoviště {stř mn. č.}
CS

pracoviště {střední rod}

volume_up
pracoviště
volume_up
workplace {podstatné jméno}
V této souvislosti by mělo být zdůrazněno zejména prostředí pracoviště.
The workplace setting should be particularly emphasised in this connection.
Nebo třeba pracoviště vašich přátel -- a teď se díváme kupředu.
Or maybe the workplace of your friends -- here we're forward thinking.
Tento typ ověření se obvykle používá pro připojení k síti pracoviště.
This type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.

Příklady použití pro "pracoviště" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaším hlavním úkolem je odstraňování nerovností na pracovišti a mimo pracoviště.
The struggle against inequality in and outside the workplace is a fundamental task for us.
CzechJsou to pracoviště, kde vznikají inovativní myšlenky a původní produkty.
They are the workshops which produce innovative ideas and original products.
CzechJe tomu tak obzvlášť v uzavřených prostorách, jako jsou pracoviště, bary a restaurace.
This is particularly true in enclosed spaces, such as workplaces, bars and restaurants.
CzechV této souvislosti by mělo být zdůrazněno zejména prostředí pracoviště.
The workplace setting should be particularly emphasised in this connection.
CzechTento typ ověření se obvykle používá pro připojení k síti pracoviště.
This type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.
CzechJestliže máme dvě pracoviště, tak by bylo rozumné, abychom mohli pracovat na obou místech.
If we have two workplaces, then it is reasonable for us to be able to work in both places.
CzechNebo třeba pracoviště vašich přátel -- a teď se díváme kupředu.
Or maybe the workplace of your friends -- here we're forward thinking.
CzechPráva stanovená souběžně s vytvořením a fungováním Unie rovněž přesahují na pracoviště.
The rights established alongside the creation and operation of the Union also extend to the workplace.
CzechZdůraznila bych zejména novou směrnici o diskriminaci mimo pracoviště.
One that I should like to highlight is the new directive against discrimination outside the workplace.
CzechNastavení vzdáleného připojení na pracoviště prostřednictvím sítě VPN
Set up a remote connection to your workplace using VPN
CzechZa třetí mnohokrát děkuji za závazek týkající se návrhů na rovné zacházení i mimo pracoviště.
Thirdly, many thanks for your undertaking regarding the proposals for equal treatment beyond the workplace.
CzechOchranné dýchací pomůcky musí být nošeny v případě, že limity pro bezpečnost pracoviště jsou překročeny.
In addition, protective respiratory equipment must be worn when the workplace limits are exceeded.
CzechProto i já podporuji - a vyjádřil jsem to svým hlasováním - jedno sídlo a jedno pracoviště v Evropě.
Therefore, I, too, advocate - and this is reflected in my vote - one seat and one place of work in Europe.
CzechAle náš vlastní úspěch se změnil v porážku, neboť nyní potřebujeme více tepla pro naše domovy a pracoviště.
But our success has turned into defeat, because now we need more heating for our homes and workplaces.
Czech(Smích) Dobrá, to stejné platí i pro pracoviště.
(Laughter) Okay, same thing is true in our workplaces.
CzechNad vestibulem se budou nacházet pracoviště, která budou moci využívat novináři během tiskových konferencí.
The press conference room is accessed via a lobby, above which there are temporary workstations for journalists.
CzechTaké potřebujeme otevřenou diskusi o tom, zda je rozumné, aby měl Evropský parlament tři pracoviště.
We also need to have an open discussion about how sensible it is to have three working sites for the European Parliament.
CzechZde se odvolávám na naše tři hlavní pracoviště.
I am referring here to our three main work sites.
CzechNáš legislativní arzenál doplní nový návrh směrnice o zákazu diskriminace mimo pracoviště.
The new proposal for a directive on protection from discrimination beyond the workplace is going to supplement our raft of legislative measures.
CzechRozlišování mezi vzděláváním a odbornou přípravou bude - mimo kontext pracoviště - stále nezřetelnější.
The distinction between education and training, apart from their context in the workplace, will become even less clear in the future.