česko-anglicko překlad pro "pracovat na"

CS

"pracovat na" anglický překlad

volume_up
práce na směny {ž}
CS

pracovat na {sloveso}

volume_up
Musíme neustále pracovat na položkách, které představují pro Washington problém.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
Zároveň musíme pracovat na europeizaci energetické politiky.
At the same time, we must also work on the Europeanisation of energy policy.
Abychom toho dosáhli, musíme pracovat na rozvoji našeho strategického partnerství.
To achieve this, we must continue to work on the development of our strategic partnership.

Příklady použití pro "pracovat na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme neustále pracovat na položkách, které představují pro Washington problém.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
CzechSpolečně musíme požadovat evropskou reakci na finanční krizi a pracovat na ní.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
CzechPřijel jsem zpět domů a řekl jsem matce, "Chtěl bych žít a pracovat na vesnici."
I came back home, told my mother, "I'd like to live and work in a village."
CzechCo se týče politické vůle, musíme tvrději pracovat na dosažení větší důslednosti.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
CzechProto musíme více pracovat na zajištění bezpečnosti a zlepšit bezpečnostní testování.
We therefore need to go further in ensuring safety and improving safety testing.
CzechJe potřeba ještě hodně pracovat na tom, aby byl zvrácen trend diskriminace vůči Romům.
Much remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
CzechTehdy musel pracovat na litr mléka devět minut, dnes stačí, když pracuje jen tři minuty.
In those days he had to work nine minutes for a litre of milk; today only three.
CzechChceme-li, aby se věci do budoucna změnily, musíme všichni společně na změně pracovat.
We must all work together to change this if we want to do things better in future.
CzechV EU bychom měli pracovat na snížení emisí a zvýšení mobility a potírání zločinu.
In the EU, we should work to lower emissions and increase mobility and to combat crime.
CzechMusíme pracovat na dosažení spravedlivých a recipročních podmínek přístupu na trh.
We need to work towards fair and reciprocal conditions of market access.
CzechJsme rádi, že s vámi budeme pracovat, a na naši budoucí spolupráci se těšíme.
We are happy to work with you and look forward to our future cooperation.
CzechJednota a solidarita jsou zásadní a my budeme tvrdě pracovat na tom, abychom jich dosáhli.
Unity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
CzechJak víte, budeme na tom pracovat do poslední chvíle našeho předsednictví.
As you know, we will be working on it right up to the last moment of our Presidency.
CzechNamísto vytváření paralelních systémů by se mělo více pracovat na posilování Interpolu.
Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
CzechI když se už to slovo nepoužívá, potřebujeme pracovat na fiskální konvergenci.
Although it is a word that is no longer used, we need to work towards fiscal convergence.
CzechNa závěr bych i já rád podotknul, že bychom měli pracovat na celosvětové černé listině.
To conclude, I also think that we should work towards a worldwide blacklist.
CzechBylo mojí výsadou pracovat s odsouzenými na smrt v nejvyšší ostraze po 6 let.
I had the privilege of working on death row in a maximum security [prison] for six years.
CzechAbychom toho dosáhli, musíme pracovat na rozvoji našeho strategického partnerství.
To achieve this, we must continue to work on the development of our strategic partnership.
CzechBudete mít možnost na tom pracovat během příprav na volby do Evropského parlamentu.
We will have the chance to do some work on this during preparations for the EP elections.
CzechAbychom toho dosáhli, musíme společně pracovat na mezinárodní úrovni.
In order to achieve this, we must have joint working at an international level.

Podobné překlady pro "pracovat na" anglicky

pracovat sloveso
na předložka
narazit na sloveso
záležet na sloveso
bez ohledu na