CS

prací {přídavné jméno}

volume_up
prací (také: prádelní)
A prací prášek ve West Oakland -- East Oakland pardon.
Laundry detergent at West Oakland -- East Oakland, sorry.
prací
volume_up
wash {příd. jm.}
Chci to vidět.“ ~~~ Sedla si před pračku a sledovala celý prací program.
I want to see it," and she sat down in front of the machine, and she watched the entire washing program.
Tou prací je chození okolo a vybírání injekcí za nemocnicemi, umyjí je a během toho, jak je sbírají, někdy se zraní.
And that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.

Příklady použití pro "prací" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPříprava této náročné zprávy byla skvělou týmovou prací a velmi úzkou spoluprací.
It was excellent teamwork, with very close cooperation on this ambitious report.
CzechNicméně, tahle současná zdravotní krize je trochu více prací toho zlého impéria.
The current health crisis, however, is a little more the work of the evil empire.
CzechRáda bych poděkovala všem za jejich práci na tomto dokumentu v posledních letech.
I would like to thank everyone for their work on this dossier over recent years.
CzechVelmi mě těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
I am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
CzechZásada "stejná odměna za stejnou práci na stejném pracovišti" musí být zaručena.
The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
CzechPři práci na této zprávě jsem si uvědomila, že klíčovým aspektem jsou informace.
While I was working on the report, I realised that a key aspect is information.
CzechNamísto toho musíme dále pokračovat v práci na základě dosud dosažených výsledků.
Instead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Czech(ES) Nejprve mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za důkladnou a poctivou práci.
(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
CzechUznávám všechnu tu angažovanost, práci a snahu a musím vám za ni vyslovit uznání.
I acknowledge all that commitment, work and effort and must applaud you for it.
CzechPane předsedající, nejprve bych chtěl zpravodajce říci, že odvedla dobrou práci.
Mr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
CzechProto mě požádal, abych převzal a zde dnes prezentoval jeho práci a jeho zprávu.
He therefore asked me to take over and present his work and his report here today.
CzechPřepnutí mezi kartami Úpravy, Zdroj a Náhled při práci v zobrazení Úpravy zdroje
Switch between the Edit, Source, and Preview tabs when working in Source Edit view
CzechKonečně bych chtěl poděkovat tomuto výboru za vynikající práci, kterou odvedl.
Finally, I would like to thank the committee for the excellent work it has done.
CzechZ celého srdce děkuji těmto pěti zpravodajům za jejich významnou a kvalitní práci.
I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
CzechA zvláštní poděkování vám, paní Kaufmannová, za vaši vynikající práci v Konventu.
A special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
CzechProto bych také ráda poblahopřála panu Degutisovi a poděkovala mu za jeho práci.
Therefore, I too would like to congratulate Mr Degutis and thank him for his work.
CzechChtěla bych poděkovat panu Lyonovi a všem stínovým zpravodajům za jejich práci.
I would like to thank Mr Lyon and all of the shadow rapporteurs for their work.
CzechTřetí cílová skupina jsou starší občané, které musíme být schopni udržet v práci.
The third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
CzechDěkuji vám, paní Nieblerová, za práci, kterou jste přípravě usnesení věnovala.
Thank you, Mrs Niebler, for the work you have put into preparing the resolution.
CzechZdůrazněme, že by se mělo jednat o práci s dobrými podmínkami a slušným platem.
Let us emphasise that these should be jobs with good conditions and decent pay.