česko-anglicko překlad pro "průzkum"

CS

"průzkum" anglický překlad

CS

průzkum {střední rod}

volume_up
průzkum (také: sondování, sondáž)
volume_up
probe {podstatné jméno}
průzkum (také: pátrání)
volume_up
prospecting {podstatné jméno}
V letech 2009 a 2010 vydalo Polsko téměř 60 povolení na průzkum a těžbu břidlicového plynu.
In 2007-2010, Poland issued almost 60 licences for shale gas prospecting and extraction.
průzkum (také: testování, zkoumání, zkoušení)
volume_up
probing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "průzkum" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNavíc je tento průzkum velmi podrobný; tento návrh je nedostatečně flexibilní.
Moreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
CzechEU také musí pověřit odborné výzkumné instituce, které tento průzkum povedou.
The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.
CzechPrůzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
Public opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
CzechKdyž se prováděl průzkum ve státních školách v Indii, některé byly jednoduše zavřené.
When a survey was conducted of state schools in India, some were simply shut.
CzechPřed třemi lety jsme zadali průzkum a dostali jsme tisíce stížností.
Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.
CzechPokračujete dále s UC a provádíte průzkum a porovnání různých výrobků a jejich výhod.
You're moving forward with UC and are researching different products and their advantages
CzechJako v každé jiné zemi, kde byl uskutečněn tento průzkum, je nejdůležitějším tématem práce.
Like in every other country where this has been done, jobs is the top issue.
CzechTento průzkum trhu, který navrhujete, je již prováděn v Belgii i v dalších zemích.
This market test that you propose is already being applied in Belgium, among other countries.
CzechJedna vlaštovka jaro nedělá, a stejně tak jeden průzkum veřejného mínění neznamená důvěru.
One opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
CzechV letech 2009 a 2010 vydalo Polsko téměř 60 povolení na průzkum a těžbu břidlicového plynu.
In 2007-2010, Poland issued almost 60 licences for shale gas prospecting and extraction.
CzechTo zjištění je fascinovalo, proto se rozhodli udělat celostátní průzkum.
And so they decided, because they were intrigued by this finding, to do a nationwide survey.
CzechSpolečná zemědělská politika proto dálkový průzkum velmi vítá.
Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
CzechZměnu číslo 9 je třeba pečlivě promyslet, protože tyto techniky vyžadují další průzkum.
On Amendment 9, some cautious thinking is needed since these techniques need further research.
Czecha) Byl v Evropě proveden zvláštní průzkum veřejného mínění, rozčleněný podle kategorií obyvatelstva?
Have special public opinion soundings been taken in Europe by population category?
CzechSamotný průzkum Komise to potvrzuje, jak nám zpravodaj pan Klaus-Heiner Lehne právě řekl.
The Commission's own surveys confirm this, as our rapporteur Klaus-Heiner Lehne has just told us.
CzechPoslanci Evropského parlamentu za stranu Nea Dimokratia si provedli parlamentní průzkum.
The New Democracy MEPs have exercised parliamentary scrutiny.
CzechZaprvé proto, že v Evropě máme velmi přísné bezpečnostní normy pro těžbu a průzkum ložisek.
Firstly, because we have very strict safety standards for exploitation and exploration in Europe.
CzechNedávno byl uskutečněný průzkum s generálními řediteli firem, které sledovali po celý týden.
There was also recently a study done with CEOs in which they followed CEOs around for a whole week.
Czechprovést průzkum, a pokud ano, kdy bude komisař schopen předložit vyhodnocení?
intend to conduct research into this and if so, when will the Commissioner be able to present an evaluation?
CzechA konečně Komise vítá průzkum týkající se menšin a diskriminace, který byl představen včera.
Finally, the Commission welcomes the minorities and discrimination survey that was presented yesterday.