česko-anglicko překlad pro "průmyslově"

CS

"průmyslově" anglický překlad

volume_up
průmyslový {příd. jm. m.}
CS

průmyslově {příslovce}

volume_up
průmyslově
je třeba zakázat syntetické transmastné tuky a zvýrazňovače chuti v průmyslově předpřipravených pokrmech.
Synthetic trans-fats and flavour enhancers in industrially produced convenience foods should be banned.
S vínem nelze zacházet stejně jako se součástkami do automobilů nebo nějakým jiným průmyslově vyráběným produktem.
Wine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
Plně souhlasím s tím, že tuberkulóza je křiklavým příkladem nerovnosti mezi národy, neboť v průmyslově rozvinutých zemích byla téměř vymýcena.
I fully agree that tuberculosis is a graphic example of inequality between nations, as it has almost been eradicated in the industrially developed countries.

Příklady použití pro "průmyslově" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - (IT) Většina průmyslově rozvinutých zemí má nějakou vývozní úvěrovou agenturu.
in writing. - (IT) Most industrialised countries have an export credit agency.
CzechPrůmyslově vyspělé země nabídly obsáhlý balík finanční pomoci.
The industrialised countries have provided a substantial financial aid package.
CzechA zjistil jsem, že se dá průmyslově výrábět i v malém měřítku.
And I found that industrial productivity can be achieved on a small scale.
CzechTyto mastné kyseliny existují v přirozené a v průmyslově vyrobené formě a nacházejí se v mnoha potravinách.
These fatty acids exist in natural and industrial form and are found in many food products.
CzechV Kodani musíme vyžadovat odvážné vedení ze strany vlád velkých průmyslově vyspělých států.
At Copenhagen, we must encourage courageous leadership from the national governments of large industrialised nations.
Czechje třeba zakázat syntetické transmastné tuky a zvýrazňovače chuti v průmyslově předpřipravených pokrmech.
Synthetic trans-fats and flavour enhancers in industrially produced convenience foods should be banned.
CzechS vínem nelze zacházet stejně jako se součástkami do automobilů nebo nějakým jiným průmyslově vyráběným produktem.
Wine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
CzechObecně se to týká i průmyslově vyspělých zemí.
In general, this also applies to the industrialised nations.
CzechMy v průmyslově vyspělých zemích samozřejmě můžeme přenést část naší odpovědnosti za klima na rozvojové země.
Of course we in industrialised countries can transfer some of our climate responsibility to developing countries.
CzechPouze 1 z 10 000 lidí v Africe je vědec či inženýr, zatímco tento poměr u průmyslově vyspělých národů je 1 z 200.
Only 1 in 10 000 people in Africa is a scientist or engineer, whereas the figure is 1 in 200 in industrial nations.
CzechMám rád zvířata a nemyslím si, že by bylo v pořádku chovat je průmyslově a ždímat je, jako by byly houbami.
I like animals, and I don't think it's just fine to industrialize their production and to churn them out like they were wrenches.
CzechEU by tedy měla vyvinout maximální úsilí, aby přiměla další průmyslově vyspělé země k podpisu nové dohody po Kjótu.
The EU should therefore make every effort to encourage other industrialised nations to sign up to the post-Kyoto agreement.
CzechHlasování o této zprávě se časově shoduje se zveřejněním studie UNHCR z minulého týdne o 44 průmyslově rozvinutých státech.
The vote on this report coincides with the publication, last week, of a UNHCR study on the 44 industrialised nations.
CzechNebo nevíme, zda ta látka je technologicky nebo průmyslově využitelná, může být znovu použita nebo skončí na skládce?
Or we don't know if that fabric is a technological or manufacturing nutrient; it can be reused or does it just end up at landfill?
Czech(CS) - Paní předsedající, rovněž si dovoluji vyjádřit nesouhlas s omezením průmyslově právní ochrany náhradních dílů.
(CS) Madam President, I would also like to express my disagreement with limiting legal protection of industrial design for spare parts.
CzechJe tak bohatá, že by se do ní vešly ekonomiky čtyř dalších průmyslově nejsilnějších zemí. ~~~ Tak moc je bohatá.
In fact, it's so massively rich that it can contain the four other top industrialized nations' economies inside itself, it's so vastly rich.
CzechTuberkulóza je tudíž dokladem skutečnosti, že mezi průmyslově vyspělým světem a rozvojovými zeměmi panují nerovnosti v oblasti zdraví.
It is, therefore, an example of the health inequalities between the industrialised world and the developing countries.
CzechJe ovšem jasné, že na ropě závisíme po generace a to se týká především průmyslově vyspělých států Evropy.
It is clear, however, that we have been going down the oil route for generations and this applies to the industrialised nations of Europe in particular.
CzechV roce 2010 bylo v průmyslově vyspělých zemích registrováno 358 000 žádostí o azyl v porovnání se 620 000 žádostmi v roce 2001.
A total of 358 000 asylum applications were made in industrialised countries in 2010, compared with 620 000 applications filed in 2001.
CzechA skutečnost je taková, že vaše děti denně dostávají k jídlu fast-food, průmyslově zpracovaný, nic moc čerstvého v tom není.
Now, the reality is, the food that your kids get every day is fast food, it's highly processed, there's not enough fresh food in there at all.