česko-anglicko překlad pro "průmyslový"

CS

"průmyslový" anglický překlad

volume_up
průmyslový {příd. jm. m.}
CS

průmyslový {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
průmyslový (také: industriální)
Tato otázka je pro průmyslový a politický rozvoj Evropy strategická.
This is a strategic issue for the industrial and political development of Europe.
Trvale udržitelný průmyslový rozvoj proto vyžaduje koordinaci, soudržnost a soulad.
Sustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.
Je velmi naléhavé, aby se průmyslový rybolov v Baltském moři zastavil.
There is a pressing need for industrial fishing in the Baltic Sea to be stopped.

Příklady použití pro "průmyslový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud je to průmyslový produkt, pak může být mísen, jako vinná Coca-Cola.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
CzechJe velmi naléhavé, aby se průmyslový rybolov v Baltském moři zastavil.
There is a pressing need for industrial fishing in the Baltic Sea to be stopped.
CzechTato otázka je pro průmyslový a politický rozvoj Evropy strategická.
This is a strategic issue for the industrial and political development of Europe.
CzechTrvale udržitelný průmyslový rozvoj proto vyžaduje koordinaci, soudržnost a soulad.
Sustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.
CzechMusíme rovněž jednou provždy definovat pojmy drobný rybolov a průmyslový rybolov.
We must also define, once and for all, the notions of non-industrial fishing and industrial fishing.
CzechSkončila by i ve chvíli, kdy se přestane vyrábět průmyslový vzor, za který již není náhrada.
It should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
CzechVedlo by to k novým problémům, nejen z hlediska investic, ale i pro průmyslový rozvoj.
That would have created new problems, not only for investments, but also for industrial development.
CzechNyní je potřeba rozumná politika, které umožní Evropě udržet si svůj průmyslový charakter.
What is needed is a judicious policy which will allow Europe to retain its industrial character.
CzechTento průmyslový a mezinárodní rybolov vyhubí tradiční pobřežní rybolov ve Středomoří.
Such industrial and international fishing threatens traditional coastal fishing in the Mediterranean.
CzechMáme jednak makléřský model, a jednak průmyslový model.
On the one hand, we have the brokers' model, and, on the other, the industrial model.
CzechNikdo včetně tohoto zákona nepožaduje, aby se nějaký průmyslový podnik hned zítra zavřel.
No one, including this law, is demanding that an industrial enterprise should be switched off tomorrow.
CzechPotřebujeme konkrétní, vynutitelné a závazné cíle, a to jak pro odpad z domácností, tak pro průmyslový odpad.
We need concrete, enforceable and binding targets, both for household and industrial waste.
CzechZadruhé je mimořádně důležité, aby Evropa vytvořila nový průmyslový projekt pro automobilové odvětví.
Secondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
CzechOchranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představují vstupní bránu na společný trh.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
CzechMohli bychom vytvořit Evropský průmyslový investiční fond.
We could create a European Industrial Investment Fund.
CzechPotravinový řetězec zvířat není úložištěm odpadu a průmyslový odpad nemá místo v krmivech.
The animal feed chain is not somewhere to dispose of waste, and industrial waste products have no place in animal feed.
CzechJe to neuvěřitelně rozsáhlý průmyslový objekt. ~~~ Myslím, 15.000 dělníků, pět věží a šestá se tady staví.
It's an incredibly massive operation, I think 15,000 workers, five cupolas, and the sixth one's coming in here.
CzechBude pravděpodobnějším cílem ji projednávat v zemědělské kapitole, nebo se spíše jedná o průmyslový produkt?
Will the more likely aim be to discuss it in the agricultural chapter, or is it more of an industrial product?
CzechNakonec byl také spuštěn podnik SESAR, tedy průmyslový projekt, který má pro jednotné nebe skutečnou přidanou hodnotu.
Lastly, there has been the launch of the SESAR industrial project, a real addition to the Single Sky.
CzechA takhle to jde pořád dokola a dokola, stejným způsobem, jak kdysi dávno fungoval vojenský a průmyslový komplex.
And it goes around and around and around, the same way that military-industrial complex worked a long time ago.