česko-anglicko překlad pro "průmyslové"

CS

"průmyslové" anglický překlad

volume_up
průmyslový {příd. jm. m.}
CS

průmyslové

volume_up
1. ekonomika
Musíme se vypořádat s faktem, že průmyslové procesy v Asii jsou vždy levnější než zde.
We must deal with the fact that industrial processes in Asia are always cheaper than here.

Příklady použití pro "průmyslové" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto průmyslové odvětví prostě nebude tolerovat ochranářství na vnitrostátní úrovni.
This kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
CzechPrůmyslové přídatné látky v tabáku musí být sledovány, zkoumány a omezeny.
Industrial additives in tobacco have to be monitored, researched and restricted.
CzechČasto vyslovujeme lítost nad absencí silné průmyslové politiky v Evropské unii.
We have often regretted the lack of a strong industrial policy in the European Union.
CzechPomáháte dále likvidovat průmyslové odvětví, které má už tak dost velké problémy.
You are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
CzechProto musíme zesílit snahy pro zachování silné průmyslové základny v Evropě.
This is why we must enhance efforts to maintain a strong industrial base in Europe.
CzechHlavní odpovědnost za zvládnutí krize nese samo toto průmyslové odvětví.
The primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
CzechTeprve pak budeme mít jasnou vizijak průmyslové politiky, tak sociální Evropy.
Only then will there be a clear vision for both industrial policy and a social Europe.
CzechPrůmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) (
Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) (
CzechJistě lze konstatovat, že průmyslové zemědělství není k životnímu prostředí šetrné.
Certainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
CzechDovozy zemí Latinské Ameriky z EU dnes převážně tvoří průmyslové výrobky (přes 85 %).
The bulk (over 85%) of LAC imports from the EU today are industrial products.
CzechMám na mysli například průmyslové katastrofy, požáry a námořní katastrofy.
For example, I am thinking about industrial disasters, fires and disasters at sea.
CzechFinsko podepisuje se Společenstvími dohodu o volném obchodu v průmyslové oblasti.
Finland signs an industrial free trade agreement with the Communities.
CzechVolají po záchraně pracovních míst a budoucnosti Evropy jako průmyslové základny.
They are calling for jobs and the future of Europe as an industrial base to be safeguarded.
CzechProto je třeba změnu klimatu nahlížet hlavně jako problém průmyslové výroby.
That is why climate change must be seen above all as a problem of industrial engineering.
CzechVždyť 20 % až 40 % světové průmyslové produkce dřeva pochází z nelegálních zdrojů.
After all, 20% to 40% of worldwide industrial timber production comes from illegal sources.
CzechV současné době 20-30 % celosvětové průmyslové produkce dřeva pochází z nelegálních zdrojů.
Nowadays, 20-30% of industrial timber production worldwide is from illegal sources.
CzechVede záznamy o všech výrobcích, na něž se vztahuje průmyslové vlastnictví.
It keeps records of all products covered by industrial property rights.
CzechTohle je rok 1950 - tamto byly průmyslové země, tamto byly rozvojové země.
This is 1950 -- those were the industrialized countries, those were developing countries.
CzechNeměla by být dovolena rozhodnutí přijatá pod tlakem průmyslové nebo politické lobby.
Decisions made under pressure from an industrial or political lobby should not be allowed.
CzechTato velryba mohla být narozena okolo začátků průmyslové revoluce.
This whale could have been born around the start of the Industrial Revolution.