česko-anglicko překlad pro "průmysl služeb"

CS

"průmysl služeb" anglický překlad

CS

průmysl služeb {mužský rod }

volume_up
1. ekonomika
průmysl služeb

Příklady použití pro "průmysl služeb" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná jste se ale rozhodli obětovat evropský automobilový průmysl ve prospěch služeb.
It may be the case, however, that you have chosen to sacrifice the European car industry for the benefit of services.
CzechMám na mysli všeobecné strojírenství, farmaceutický průmysl, elektronické strojírenství, chemický průmysl a bezpočet odvětví služeb.
I am thinking of mechanical engineering, pharmaceuticals, electrical engineering, chemicals and numerous service industries.
Czech(CS) Kulturní průmysl je klíčovým poskytovatelem služeb s velkou přidanou hodnotou, na které staví dynamická ekonomika založená na znalostech.
(CS) Cultural industries are key providers of value-added services, which are the basis of a dynamic, knowledge-based economy.
CzechDomnívám se, že je třeba věnovat velkou pozornost nejcitlivějším odvětvím Evropy, jako jsou průmysl, zemědělství a oblast služeb.
I believe that significant attention must be paid to Europe's most sensitive sectors, such as industry, agriculture and the services sector.
CzechNezajímá mě, jak závratné zisky z toho bude mít průmysl a odvětví služeb - zajímá mě, jak vysoké ztráty to bude znamenat pro zemědělství.
I do not want to know how immeasurably high the profit for industry and the services sector will be - I want to know how high the damage for agriculture will be.
CzechDaň bude mít hrozivý dopad na City of London, průmysl finančních služeb, který je nejrozsáhlejším a největším přispěvatelem do státní pokladny v Británii.
The tax will have a terrible impact on the City of London, the financial service industry which is Britain's largest and greatest contributor to the Treasury.
CzechPrůmysl finančních služeb je globální průmysl a my musíme nadále usilovat o zajištění daně z transakcí, která bude efektivní a proveditelná na globální úrovni.
The financial services industry is a global industry and our efforts must remain on securing a transaction tax that is effective and workable on a global level.
CzechPozorně registrujeme doporučení zprávy k různým probíhajícím jednáním, týkající se všeobecně odvětví, které náš průmysl služeb považuje za důležité.
We take careful note of the recommendations of the report for the different ongoing negotiations that generally touch upon the sectors that our services industry considers of importance.
CzechPrůmysl mobilních telefonických služeb se pochopitelně velice snažil získat pásmo rádiového spektra nyní vyhrazené pro GSM, aby si zachoval svou globální konkurenceschopnost.
The mobile telephony industry has been understandably very anxious to get access to the radio spectrum bandwidth currently reserved for GSM, in order to maintain its global competitiveness.

Podobné překlady pro "průmysl služeb" anglicky

průmysl podstatné jméno
odvětví služeb podstatné jméno
průmysl cenných papírů podstatné jméno
terciární odvětví služeb podstatné jméno