CS

průměrný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
průměrný (také: střední)
Průměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
A opravdu, v roce 1500 je průměrný Číňan bohatší než průměrný Severoameričan.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
Průměrný Američan se stal téměř dvacetkrát bohatším než průměrný Číňan do sedmdesátých let 20. století.
The average American is nearly 20 times richer than the average Chinese by the 1970s.
Je zřejmé, že se nejedná o žádný průměrný výkon: je to praktický nástroj a referenční dokument.
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
V zemích, které zavedly oddělení zmíněných činností, byl průměrný nárůst cen energií pro domácí spotřebitele v období roků 1998 až 2006 jen 3 %.
In countries where unbundling has been carried out, the mean rise in energy prices for domestic users was 3% during 1998-2006.
Znamená to tedy, že průměrný deficit v provádění je již na hranici 1 %, což je s ohledem na mezní termín roku 2009 s předstihem.
It means that the average transposition deficit is at 1% already, which is well in advance of the 2009 deadline.
průměrný
volume_up
par {příd. jm.}
průměrný
průměrný (také: diametrální)
průměrný
průměrný

Příklady použití pro "průměrný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA opravdu, v roce 1500 je průměrný Číňan bohatší než průměrný Severoameričan.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
CzechPrůměrný zákazník zabere ve Spojených státech 1,8 vteřiny. ~~~ Dobře, buďme štědří.
The average consumer takes 1.8 seconds in the U.S. Okay, so let's be generous.
CzechZnámý fakt je, že průměrný americký lékař přeruší svého pacienta asi po 14 vteřinách.
We know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.
CzechDomnívám se, že průměrný Evropan si této skutečnosti pravděpodobně není vůbec vědom.
I suspect that the average European citizen is probably totally unaware of this fact.
CzechVe Spojeném království vyhodí průměrný Brit každý rok čtyři kusy elektronického odpadu.
In the UK the average Briton throws away four pieces of electronic waste every year.
CzechJinými slovy, průměrný člověk si při průměrné mzdě nemohl dovolit svíčku v roce 1800.
In other words, the average person on the average wage could not afford a candle in 1800.
CzechPrůměrný čas, který potřeboval na zvážení stížností, se pohyboval v rozmezí od 9 do 13 měsíců.
The average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.
CzechV průměru Číňané v roce 1965 žili o 10 let déle než průměrný Ind.
On average, as a Chinese in 1965, you lived 10 years more than an average Indian.
CzechPrůměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
CzechJe zřejmé, že se nejedná o žádný průměrný výkon: je to praktický nástroj a referenční dokument.
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
CzechDámy a pánové, průměrný evropský občan použije denně až 50 satelitů.
Ladies and gentlemen, the average citizen of Europe makes use of 50 satellites a day.
Czech15 a půl sekundy je průměrný čas reakce subjektů v tomto experimentu.
So 15,:,5 seconds is the median time for subjects in his experiment there.
CzechŘíká se v ní, že Ukrajina v období let 2000-2006 zaznamenala průměrný nárůst HDP ve výšce 8,7 %.
It tells us that Ukraine recorded average GDP growth of 8.7% between 2000 and 2006.
CzechA váš průměrný Evropan navíc skutečně nechce, aby docházelo k další nové vlně imigrace.
And your average European, furthermore, really does not want to see a new wave of immigration.
CzechVe Spojených státech je průměrný čas vydání schválení poloviční, jen 15 měsíců.
In the US the average approval time is half that: 15 months.
CzechA průměrný uživatel Facebooku vytvoří 90 různých obsahů měsíčně.
And the average Facebook user is creating 90 pieces of content each month.
CzechZobrazuje průměrný příjem v Číně jako procento průměrného příjmu ve Spojených státech.
It plots income, average income in China as a percentage of average income in the United States.
CzechBohužel průměrný věk našich automobilů spíš roste, než klesá.
Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
CzechPrůměrný vozový park nových automobilů by měl dosáhnout emisí CO2 v hodnotě 120 g CO2/km od roku 2012.
The average new car fleet should achieve CO2 emissions of 120 g CO2/km from 2012.
CzechKolik procent dne si myslíte, že průměrný člověk používá auto?
They're in really good shape to anticipate what we're going to want next.