česko-anglicko překlad pro "průlom"

CS

"průlom" anglický překlad

volume_up
průlomy {m mn. č.}
CS

průlom {mužský rod }

volume_up
průlom
volume_up
breakthrough {podstatné jméno}
Je zřejmé, že tato dohoda představuje významný průlom a že bychom ji měli vítat.
Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.
Přinejmenším téma jednotného digitálního trhu znamenalo průlom v prioritách EU.
At least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
Může být příležitostí pro zásadní průlom, pro řešení a dosažení pokroku.
It can be an opportunity for a breakthrough, for a solution and to make progress.
Byl to první průlom, který umožnil zbourat zeď rozdělující Evropu.
It was this first breach which made it possible to bring down the wall dividing Europe.
That's a breach there.
průlom (také: propuknutí, útěk z vězení)
volume_up
breakout {podstatné jméno}

Příklady použití pro "průlom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe zřejmé, že tato dohoda představuje významný průlom a že bychom ji měli vítat.
Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.
CzechPřinejmenším téma jednotného digitálního trhu znamenalo průlom v prioritách EU.
At least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
CzechMůže být příležitostí pro zásadní průlom, pro řešení a dosažení pokroku.
It can be an opportunity for a breakthrough, for a solution and to make progress.
CzechDoufám, že získáme nezbytnou většinu, aby se nám tento průlom podařil.
I hope that we will receive the necessary majority to achieve that breakthrough.
Czech(DE) Paní předsedající, byl zmíněn historický průlom na summitu NATO.
(DE) Madam President, a historic breakthrough at the NATO Summit has been mentioned.
CzechŘešením by byl zásadní průlom, aby se rok 2011 stal slibným rokem pro rozšíření.
A solution would be a major breakthrough in turning 2011 into a promising year for enlargement.
CzechByl to první průlom, který umožnil zbourat zeď rozdělující Evropu.
It was this first breach which made it possible to bring down the wall dividing Europe.
CzechTento průlom je prvním krokem v boji proti touhám spekulantů.
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
CzechTo bude užitečný průlom, zejména pro nové členské státy.
This will be a good breakthrough, especially for the new Member States.
CzechNa prosincovém summitu o změně klimatu potřebujeme průlom.
We need a breakthrough in the climate change summit in December.
CzechEnergetický summit v únoru také přinesl skutečný průlom.
The energy summit in February also brought a real breakthrough.
CzechSkutečný průlom pro tyto roboty bylo 11. září.
And the big breakthrough for these robots, really, was September 11th.
CzechCancún neznamená konec příběhu či konečný průlom, ale může být velmi významným krokem vpřed.
Cancún will not be the end of the story, the final breakthrough, but it can be a very important step on the road.
CzechTo však není důvodem k tomu, abychom akceptovali cokoli menšího než rozhodný průlom v těchto vyjednáváních.
But that is not a reason to accept anything less than a decisive breakthrough in these negotiations.
CzechTato otázka již byla vyřešena v předchozích direktivách, čili ani v tomto případě to není žádný průlom.
This question has already been resolved in previous directives, so there is no new discovery in this case either.
CzechBylo to mezi 1875 a 1925, v té vyjímečné době, ve které se matematika připravila na průlom mimo svět.
So it was in 1875 to 1925, an extraordinary period in which mathematics prepared itself to break out from the world.
Czech(DE) Vážený pane předsedající, dnešní hlasování představuje průlom v otázce včasného přistoupení Makedonie do Evropské unie.
(DE) Mr President, today's vote is a breakthrough for Macedonia's early accession to the European Union.
CzechVíkendové zasedání Rady může přinést průlom evropských politik, povýšení solidarity v Evropě na novou úroveň.
The weekend Council meeting may bring a breakthrough in European politics, elevating European solidarity to a new level.
CzechMůžete sledovat tento indický průlom v lupénce dosažený tímto zvratem od [nejasné] tím, že děláme věci jinak.
And you can see this Indian Psoriasis breakthrough obtained by this reverse form of [unclear] by doing things differently.
CzechByl to důležitý průlom, pane předsedo.
Now, that was a major breakthrough, Mr President.