CS

průběh {mužský rod }

volume_up
průběh (také: běh, chod, postup, vývoj, zpracování)
volume_up
process {podstatné jméno}
Namísto toho bychom měli vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili mírový průběh.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Skupina pozorovatelů z Evropské unie sleduje průběh prezidentských voleb v Afghánistánu.
A team of European Union observers monitors the presidential election process in Afghanistan.
Průběh konzultací o rozpočtu pro rok 2011 nevzbuzoval v tomto směru důvěru.
The consultation process on the 2011 budget was not a confidence-building measure in this respect.
Tyto orgány mají silné postavení a mohou ovlivňovat průběh celého řízení.
These bodies have a strong standing and may influence the course of the entire procedure.
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, průběh revoluce lze zřídkakdy předvídat.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the course of a revolution is seldom predictable.
Škála a rozsah krize bude mít negativní dopad na průběh transakcí v reálné ekonomice.
The scale and extent of this crisis will impact negatively on the course of transactions in the real economy.
průběh (také: postup)
volume_up
progress {podstatné jméno}
Je důležité zachovat časový program této práce a její hladký průběh.
It is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Průběh jednání mě těší, ale do této doby bych rád viděl konkrétní kroky.
I am pleased with the progress of the negotiations, but I want to see action before then.
This will affect the overall progress of the negotiations.
volume_up
run {podstatné jméno}
Doufám, že pan komisař učiní vše pro dobrý průběh reformy.
I hope the Commissioner will make every effort to run it in a good way.
Pane Turmesi, zdá se, že si myslíte, že svým vyrušováním můžete vést průběh parlamentního jednání.
Mr Turmes, you seem to believe that you can run the parliamentary proceedings with your heckling.
Současná situace nám ukazuje, že nelze věcem jen tak nechat volný průběh, ale je třeba určité regulace.
The current situation shows that we cannot let things run their own course and there is a need for regulation.
průběh (také: pokus, událost)
volume_up
go {podstatné jméno}
Musíme dát volný průběh běžnému výkonu práva.
We have to let the normal process of law go on.
Loňské oblastní volby měly v celém Iráku převážně hladký průběh.
Provincial elections last year went fairly smoothly all over Iraq.
Budu extrapolovat průběh do roku 2050.
Well, I'm going to project into 2050.
průběh (také: pohyb)
volume_up
going {podstatné jméno}
Budu extrapolovat průběh do roku 2050.
Well, I'm going to project into 2050.

Příklady použití pro "průběh" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNamísto toho bychom měli vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili mírový průběh.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
CzechBarma - průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij
Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
CzechDoufáme, že celý průběh těchto voleb bude sledován mezinárodním společenstvím.
We are hoping that these elections will be followed internationally in their entirety.
CzechPrůběh zrušení společnosti se může u jednotlivých forem společností mírně lišit.
Winding up processes may differ slightly depending on the company types.
CzechZnovuzahájení rozhovorů a jejich další průběh musíme od sebe důsledně oddělit.
We must draw a firm line between the resumption of talks and their further continuation.
Czech(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, průběh revoluce lze zřídkakdy předvídat.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the course of a revolution is seldom predictable.
CzechJeden měsíc po konání konference o změně klimatu můžeme shrnout její průběh.
We can take stock of the climate change conference one month on from it.
CzechJe důležité zachovat časový program této práce a její hladký průběh.
It is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
CzechTyto orgány mají silné postavení a mohou ovlivňovat průběh celého řízení.
These bodies have a strong standing and may influence the course of the entire procedure.
CzechJe proto klíčové, aby i průběh rozhovorů jednoznačně odrážel naše postoje a hodnoty.
It is therefore essential to make our position and our values clear during the negotiations.
CzechPrůběh jednání mě těší, ale do této doby bych rád viděl konkrétní kroky.
I am pleased with the progress of the negotiations, but I want to see action before then.
CzechSkupina pozorovatelů z Evropské unie sleduje průběh prezidentských voleb v Afghánistánu.
A team of European Union observers monitors the presidential election process in Afghanistan.
CzechPrůběh konzultací o rozpočtu pro rok 2011 nevzbuzoval v tomto směru důvěru.
The consultation process on the 2011 budget was not a confidence-building measure in this respect.
CzechProto se snažíme zúčastněným stranám zajistit co nejméně komplikovaný a nejjednodušší průběh věcí.
So we make things as uncomplicated as possible, as simple as possible, for stakeholders.
CzechTato skupina by udělala dobře, kdyby si prostudovala průběh dnešní plenární schůze.
This group would have done well to study today's plenary.
CzechDámy a pánové, sledovali jsme průběh demonstrací za demokracii a svobodu v Barmě.
Ladies and gentlemen, we have taken note of the pro-democracy and freedom demonstrations in Burma/Myanmar.
CzechBudeme muset pečlivě monitorovat průběh provádění této směrnice.
We will need to monitor carefully how this directive is implemented.
CzechS velkým zájmem jsem sledoval průběh jednání všech poslanců.
I have followed the debate by all the MEPs with considerable interest.
CzechLoňské oblastní volby měly v celém Iráku převážně hladký průběh.
Provincial elections last year went fairly smoothly all over Iraq.
CzechDoufám, že pan komisař učiní vše pro dobrý průběh reformy.
I hope the Commissioner will make every effort to run it in a good way.