CS

průběžný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
průběžný (také: běžící, probíhající, proudící)
(Průběžný mezisoučet trestných bodů pro modrý a zlatý tým se zobrazuje v levém horním rohu stolu.)
(You'll see the running count of bag points for the Blue and Gold teams in the upper-left corner of the table.)
průběžný (také: pokrokový, postupový, vzrůstající)

Příklady použití pro "průběžný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo platí na všech úrovních: počáteční povolení, průběžný dohled a prosazování pravidel.
This is true at all stages: initial authorisation, ongoing supervision and enforcement.
Czech(Průběžný mezisoučet trestných bodů pro modrý a zlatý tým se zobrazuje v levém horním rohu stolu.)
(You'll see the running count of bag points for the Blue and Gold teams in the upper-left corner of the table.)
Czechčlen Komise - Zaprvé, chtěl bych vás znovu ubezpečit, že politika hospodářské soutěže Unie i této Komise je průběžný proces.
Member of the Commission. - Firstly, I would like to assure you once again that the competition policy of the Union and this Commission is an ongoing process.
CzechTento odklad však neovlivní schopnost dodavatelů plnit své povinnosti podle této směrnice, neboť žádný členský stát si nestanovil průběžný cíl pro rok 2014.
However, the delay will not affect the ability of suppliers to meet their requirements under the directive, as no Member State has set an intermediate target for 2014.
CzechSrbsko je zemí významnou pro stabilitu celé oblasti Balkánu, a proto je pro nás důležité, abychom s ním vedli průběžný dialog na institucionální úrovni.
Serbia is of significance for the stability of the entire Balkan region and, therefore, it is important for us to have an ongoing dialogue with the country at an institutional level.