česko-anglicko překlad pro "prémie"

CS

"prémie" anglický překlad

volume_up
prémie {ž mn. č.}
volume_up
prémiový {příd. jm. m.}
EN
EN
CS

prémie {ženský rod}

volume_up
prémie (také: odměna, prémiový účet)
volume_up
premium {podstatné jméno}
Těm, kteří prémie nepobírají, nemohou být prémie ani kráceny.
Those who do not take the premiums cannot have their premiums cut.
Jinými slovy, Tabákový fond se používá ve snaze zajistit vázanost tabákové prémie do roku 2013.
In other words, the Tobacco Fund is being used in an attempt to safeguard the coupling of the tobacco premium until 2013.
Co se týče struktury přímých plateb, naprosto souhlasím se zachováním základní prémie.
When it comes to the structure of direct payments I completely support retaining the basic premium.
prémie (také: bonifikace, bonus, provize, příplatek)
volume_up
bonus {podstatné jméno}
Prémie se počítá následujícím způsobem: 700 000 děleno celková doba hry v sekundách.
The bonus formula: 700,000 divided by total game time in seconds.
Je proto nezbytně nutné, aby pravidla pro prémie začala platit od roku 2011.
It is therefore imperative that these rules on bonuses apply in 2011.
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.
Bonuses, commissions, their own reality show.
prémie (také: odměna, odplata, výdělek)
volume_up
reward {podstatné jméno}
prémie (také: přirážka, ážio)
volume_up
agio {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prémie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak si dokážete představit, vrakovací prémie nejsou v tomto sektoru možné.
Scrapping premiums, as you can imagine, are not possible in this sector.
CzechJe proto nezbytně nutné, aby pravidla pro prémie začala platit od roku 2011.
It is therefore imperative that these rules on bonuses apply in 2011.
CzechPrémie se počítá následujícím způsobem: 700 000 děleno celková doba hry v sekundách.
The bonus formula: 700,000 divided by total game time in seconds.
CzechV druhém článku je představen rámec pro oceňování akciových trhů a prémie za akciové riziko.
The second article presents a framework for valuing stock markets and equity risk premia.
CzechCo je důležité, tato čísla zahrnují prémie spadající nejen pod osu 1, ale také pod ostatní osy.
Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
CzechBankovní sektor požaduje větší zajištění a vyšší rizikové prémie.
The banking sector is asking for more collateral and higher risk premiums.
CzechExistovaly maximálně garantovaná množství, platby za vyjmutí, porážkové prémie a kvóty... na mléko.
There were the MGQs, set-aside, slaughter premiums and quotas ... for milk.
CzechCo se týče struktury přímých plateb, naprosto souhlasím se zachováním základní prémie.
When it comes to the structure of direct payments I completely support retaining the basic premium.
CzechTěm, kteří prémie nepobírají, nemohou být prémie ani kráceny.
Those who do not take the premiums cannot have their premiums cut.
CzechJinými slovy, Tabákový fond se používá ve snaze zajistit vázanost tabákové prémie do roku 2013.
In other words, the Tobacco Fund is being used in an attempt to safeguard the coupling of the tobacco premium until 2013.
CzechPrémie, provize, jejich vlastní reality show.
Bonuses, commissions, their own reality show.
CzechPrémie za vrakování mohou být účinné.
Premiums for scrapping vehicles can be effective.
CzechNadměrné tzv. pozlacené odměny a prémie manažerům budou omezeny a nebude možné je ihned v celém rozsahu vyplatit.
The gold plated remuneration and bonuses of managers will be limited and will not be able to be cashed in full immediately.
CzechPrémie by neměly být zaručené.
CzechFinanční společnosti řídí úředníci, kteří umějí navrhnout systémy, díky nimž mají obrovské prémie a důchody, pokud se zvýší zisky.
The finance companies are run by officials who can design systems which give them gigantic bonuses and pensions when profits rise.
CzechJe na zvážení, zda by v rámci politiky soudržnosti neměla být vytvořena výkonnostní prémie pro strategii EU pro romskou menšinu.
We might consider establishing performance bonuses for the EU strategy on the Roma minority, within the framework of the cohesion policy.
CzechDokud úloha vyžadovala jenom mechanické dovednosti prémie fungovaly podle očekávání: čím vyšší odměna, tím vyšší byla výkonnost.
As long as the task involved only mechanical skill bonuses worked as they would be expected: the higher the pay, the better the performance.
CzechRizikové prémie, které souvisejí s obavami z pádu eura, jsou nepřijatelné a je nezbytné proti nim zasáhnout zásadním způsobem.
Risk premia that are related to fears of the reversibility of the euro are unacceptable, and they need to be addressed in a fundamental manner.
CzechZa důležité považuji také to, aby prémie udělené v roce 2010, ale do 1. ledna 2011 nevyplacené, plně podléhaly novým pravidlům.
I think that it is very important for the bonuses awarded in 2010, but not yet paid by 1 January 2011, to be fully covered by these new rules.
CzechCo však možné je, což bych to uvítal s otevřenou náručí, je spojit tyto vrakovací prémie s cíli v oblasti ochrany životního prostředí.
One thing that is possible, however - and I would welcome this warmly - is for such scrapping premiums to be linked to environmental targets.