česko-anglicko překlad pro "právoplatně"

CS

"právoplatně" anglický překlad

CS

právoplatně {příslovce}

volume_up
1. generál
právoplatně (také: oprávněně)
2. právo
právoplatně (také: legálně, pravomocně, zákonně)
Nerespektování právoplatně vyjádřeného názoru malé země na Lisabonskou smlouvu je zjevné.
The disrespect for the lawfully expressed opinion of a small country on the Treaty of Lisbon is palpable.
Existuje problém základních práv evropských občanů, která zahrnují i právo na právoplatně nabytý majetek.
There is the problem of the fundamental rights of European citizens, which include the right to lawfully acquired property.
Tato otázka se týká zdravotnického prostředku - konkrétně astmatického inhalátoru - který byl patentován v roce 1990 a právoplatně umístěn na trh.
The issue concerns a medical device - specifically an asthma inhaler - which was patented in 1990 and lawfully placed on the market.

Příklady použití pro "právoplatně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechpodpora prodloužení věkové hranice, kdy lze právoplatně odejít do důchodu.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
CzechTy totiž lze považovat pouze za vyjádření politické vůle, nikoli za právoplatně závazný dokument.
These can be only considered an expression of political will, not a valid legal document.
CzechNerespektování právoplatně vyjádřeného názoru malé země na Lisabonskou smlouvu je zjevné.
The disrespect for the lawfully expressed opinion of a small country on the Treaty of Lisbon is palpable.
CzechExistuje problém základních práv evropských občanů, která zahrnují i právo na právoplatně nabytý majetek.
There is the problem of the fundamental rights of European citizens, which include the right to lawfully acquired property.
CzechTato otázka se týká zdravotnického prostředku - konkrétně astmatického inhalátoru - který byl patentován v roce 1990 a právoplatně umístěn na trh.
The issue concerns a medical device - specifically an asthma inhaler - which was patented in 1990 and lawfully placed on the market.
CzechJak jsem řekla na začátku, jsem přesvědčena, že Afghánistán je pro nás a pro naše občany důležitý a že Evropská unie zde musí právoplatně zůstat klíčovým hráčem.
As I said at the beginning, I believe Afghanistan is important for all of us and for our citizens, and that the European Union must rightly remain a key player.
CzechVyhýbání se spravedlnosti je běžné a osoba právoplatně odsouzená v jedné zemi Evropské unie by neměla mít možnost v klidu se procházet po ulicích jiného členského státu.
Evading justice is common and a person legally sentenced in one European Union country should not be allowed to stroll peacefully down the streets of other Member States.
CzechNaléhavým tématem tohoto Parlamentu by bylo odsouzení vojenského převratu v Hondurasu a požadavek na návrat k moci prezidenta Zelayi, který byl obyvateli Hondurasu právoplatně zvolen.
The urgent thing would have been for this Parliament to condemn the military coup in Honduras and demand the return to power of President Zelaya, who was legally elected by the Honduran people.