CS

právnicky {příslovce}

volume_up
1. právo
právnicky

Příklady použití pro "právnicky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTentokrát je to případ právničky, která hájí aktivisty za lidská práva v Íránu.
This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
Czech(RO) Pane předsedající, případ právničky Nasrín Sotúdeové je velmi závažný.
(RO) Mr President, the case of the lawyer, Nasrin Sotoudeh, is very serious.
CzechA začínají dominovat v mnoha profesích: jako lékařky, právničky, bankéřky, účetní.
And they're starting to dominate lots of professions -- doctors, lawyers, bankers, accountants.
CzechNaléhavě žádám Komisi a Radu, aby zakročila a usilovala o okamžité propuštění právničky Nasrín Sotúdeové.
I urge the Commission and the Council to intervene for the immediate release of the lawyer, Nasrin Sotoudeh.
CzechPři uvádění určitého kolejového vozidla do provozu musí být určen právnický subjekt, který bude mít na starost jeho údržbu.
Upon putting into operation any rolling stock, a legal entity in charge with its maintenance shall be appointed.
CzechRozhodli jsme se ovšem změnit definici "veřejného podněcování", aby byla lépe právnicky srozumitelná ve všech zemích.
However, we have chosen to alter the definition of 'public provocation' so that it is legally more comprehensible in all countries.
CzechSama řekla, že kdyby byla na tento post vybrána, vnesla by do Fondu veškeré své zkušenosti právničky, výkonné ředitelky, ministryně a ženy.
She said herself that if she were to be chosen for the post, she would bring all her experience as a lawyer, managing director, minister and woman to the Fund.
CzechDotyčná směrnice uvádí, že při uvedení kolejového vozidla do provozu musí být vždy určen právnický subjekt, jenž odpovídá za jeho údržbu.
The directive in question states that whenever rolling stock is authorised to enter into service a legal entity responsible for its maintenance must be appointed.
CzechKoneckonců - řečeno právnicky - pracovníci jsou k dispozici zaměstnavateli, řídí se jeho pokyny a nemohou svůj čas svobodně rozdělit.
After all - to put it in legal terms - workers are at the disposal of employers, are subject to their instructions and are not at liberty to divide up their own time.
CzechPane předsedo, minulý týden oznámila Amnesty International, že zřejmě došlo k pokusu o vraždu ruské právničky a obhájkyně lidských práv Kariny Moskalenkové.
Mr President, last week Amnesty International reported on a possible attempt on the life of the Russian lawyer and human rights defender Karina Moskalenko.