CS

právnička {ženský rod}

volume_up
1. právo
volume_up
lawyer {podstatné jméno}
Nasrín Sotúdeová, právnička a matka dvou dětí, byla obviněna z jednání proti národní bezpečnosti.
Nasrin Sotoudeh, lawyer and mother of two, is charged with acting against national security.
Zpráva evropského ochránce práv neodráží zkušenosti, které jsem získala v Maďarsku jako právnička zabývající se otázkou lidských práv.
The European Ombudsman's report does not reflect the experiences that I have had as a human rights lawyer in Hungary.
Na začátku osmdesátých let minulého století jsem působila jako právnička ve Spojeném království, svou praxi jsem však společně s jedním právníkem založila v Německu.
In the early 1980s, I was a lawyer in the UK, but I founded a practice with a lawyer in Germany.

Příklady použití pro "právnička" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako právnická osoba přestane existovat v den, kdy dojde k jejímu výmazu zobchodního rejstříku.
It ceases to exist as a legal entity the day it is removed from the Commercial Register.
CzechNasrín Sotúdeová, právnička a matka dvou dětí, byla obviněna z jednání proti národní bezpečnosti.
Nasrin Sotoudeh, lawyer and mother of two, is charged with acting against national security.
CzechV České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby - jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba.
In the Czech Republic people may engage in business in two ways - as a natural person or as a legal entity.
CzechTady je naše nová právnická kancelář. ~~~ Máme nejlepší právníky s největšími klienty.
Here's our new law firm: We have the best lawyers with the biggest clients, we always perform for our clients who do business with us.
CzechPrávním zástupcem dítěte nesmí být nezkušený dobrovolník, student, případně právnická osoba v postavení střetu zájmů.
A child's legal representative should not be an inexperienced volunteer, a student or a legal person with a conflict of interests.
CzechZpráva evropského ochránce práv neodráží zkušenosti, které jsem získala v Maďarsku jako právnička zabývající se otázkou lidských práv.
The European Ombudsman's report does not reflect the experiences that I have had as a human rights lawyer in Hungary.
Czech(PL) Pane předsedající, nejsem právnička, ale mám za to, že slušnost velí chovat se jinak, než se chovají žadatelé.
(PL) Mr President, I am not a lawyer, but it seems to me that decency dictates behaviour that differs from that exemplified by the applicants.
Czech(HU) Zpráva evropského ochránce práv neodráží zkušenosti, které jsem získala jako právnička zabývající se otázkou lidských práv v Maďarsku.
(HU) The European Ombudsman's report does not reflect the experiences that I have had as a human rights lawyer in Hungary.
CzechNa začátku osmdesátých let minulého století jsem působila jako právnička ve Spojeném království, svou praxi jsem však společně s jedním právníkem založila v Německu.
In the early 1980s, I was a lawyer in the UK, but I founded a practice with a lawyer in Germany.
CzechPrávnička z Nairobi, Ory Okolloh - můžete ji znát z jejího TED Talku - o tom začala blogovat na její stránce, Kenyan Pundit (keňský učenec).
And there was a lawyer in Nairobi, Ory Okolloh -- who some of you may know from her TEDTalk -- who began blogging about it on her site, Kenyan Pundit.
CzechPodle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání
According to this agreement, any natural or legal person ("third party user") may use the European Emblem or any of its elements, as long as this use
CzechNasrín Sotúdeová jako právnička pomohla mnoha příznivcům opozice, kteří byli zadržováni a pronásledováni po podvodu s prezidentskými volbami před 18 měsíci.
As a lawyer, Nasrin Sotoudeh has helped many opposition supporters who were detained and harassed following the rigged presidential election 18 months ago.
CzechPokud dojde k hromadnému neštěstí kvůli bezohledným a riskantním řídícím praktikám odpovědné společnosti, právnická osoba může být právem považována za odpovědnou.
If a mass accident occurs due to the reckless and risky management practices of the company in charge, the legal entity can rightly be held accountable.
Czech. - (NL) Jako právnička nemohu v žádném případě přijmout obrácení důkazního břemene na úrovni EU, jak se navrhuje v nové antidiskriminační směrnici.
in writing. - (NL) As a lawyer, I cannot possibly accept the imposition of a reversal of the burden of proof at European level, as proposed in the new anti-discrimination directive.
CzechSekretariát bude na základě těchto stanov vymezen jako právnická osoba; následně budou muset být tyto stanovy formálně schváleny vyššími úředníky Unie pro Středomoří.
These statutes will confer a legal personality on the secretariat; then they will need to be formally approved by the senior officials of the Union for the Mediterranean.
Czech(DE) Pak bych tedy chtěl znovu osobně vyzvat pana von Wogaua, aby objasnil, s kým jeho právnická firma uzavírá obchody a od koho pochází jeho zisky, a pak můžeme hovořit dále.
(DE) Then I should just like to personally invite Mr von Wogau once more to disclose with whom his law firm does business and from whom it derives its profits, and then we can continue to talk.